stiahnuť výzvu

Jednota dôchodcov na Slovensku, Ústredie,  Vajnorská 1                           831 04 Bratislava

              Odoslané:

                                                                                  Vybraným hospodárskym subjektom

                                                                                           V Nededzi, dňa 11.06.2019

Vec: Výzva na predloženie ponuky

Dovoľujeme si Vás osloviť na predloženie ponuky na predmet zákazky: 

„Výpočtová technika pre Jednotu dôchodcov na Slovensku“

Táto zákazka predstavuje požiadavku na dodávku výpočtovej techniky, farebných multifunkčných zariadení, nákup a inštaláciu softvérov podľa  nižšie uvedených minimálnych špecifikácií a rozvozu do 8 cieľových miest v rámci Slovenskej republiky.

I. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a sídlo: Jednota dôchodcov na Slovensku                                                                                                                                           IČO:  00897019                                                                                                                                                          DIČ:  2020796844                                                                                                                                             Štatutárny zástupca: Ing. Ján Lipiansky, PhD, predseda JDS                                                                                                                                                          Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Magdalena Sceheberová                                                                                                                                         e-mail:  mscheberova@centrum.sk                                                                                                                                                  telefón: 00421 904 214 255

II. Názov zákazky a CPV kód

Názov zákazky:

„Výpočtová technika pre Jednotu dôchodcov na Slovensku“

CPV kódy predmetu zákazky:

30213100-6 Prenosné počítače

30232110-8 Laserové tlačiarne

48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy

48300000-1 Softvérový balík na vytváranie dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov, harmonogramov a zlepšovanie produktivity

48624000-8 Softvérový balík pre operačný systém osobného počítača (PC)

48761000-0 Antivírusový softvérový balík

III. Opis predmetu zákazky:

Táto zákazka predstavuje požiadavku na dodávku výpočtovej techniky, farebných multifunkčných zariadení, nákup a inštaláciu softvérov podľa  v Prílohe č. 2 uvedených minimálnych špecifikácií a rozvozu do 8 cieľových miest v rámci Slovenskej republiky.

IV. Predpokladaná hodnota zákazky:

41 666.- .€ bez DPH

Upozornenie: Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je pre uzavretie Kúpnej zmluvy suma neprekročiteľná.

V. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:

Lehota dodania: 

do 22. 7. 2019 na všetky, v Prílohe č. 3 ku Kúpnej zmluve, vyšpecifikované miesta

VI. Financovanie predmetu zákazky

Zákazka bude financovaná z prostriedkov rozpočtovej rezervy predsedu vlády, finančné prostriedky sú k dispozícii na účte JDS

Podmienky financovania:                                                                                                                           
Lehota splatnosti faktúr – max. 30 dní                                                                                                    JDS neposkytne zálohu na dodávku predmetu zákazky

VII. Podmienky účasti

Uchádzač musí spĺňať podmienku osobného postavenia podľa § 32 ods. 1) písm. e) a f) zákona 343/2016 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, čo preukáže v súlade s § 32 ods. (2) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, nemá udelený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (kontrola v zozname hospodárskych subjektov) a § 40, ods. (6), písm. f) konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť iným účinným spôsobom 

Verejný obstarávateľ je povinný si tieto skutočnosti overiť si v dokladoch, ktoré sú verejne dostupné, okrem konfliktu záujmov

VIII. Obsah ponuky

 1. Kópia dokladu o oprávnení podnikať (môže byť aj aktuálny výpis z Obchodného registra, z  internetu)
 2. Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov podľa § 40 ods. (6), písm. f) – príloha č. 3 k tejto Výzve
 3. Návrh na plnenie kritérií – príloha č. 1 k tejto Výzve
 4. Ponuka vypracovaná na základe opisu predmetu zákazky – príloha č. 2 k tejto Výzve
 5. Návrh Kúpnej zmluvy – príloha č. 4 k tejto Výzve

IX. Predkladanie ponúk 

Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa, v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla podnikania uchádzača.

Obal ponuky musí byť označený textom: „cenová ponuka“, názov zákazky „Výpočtová technika pre Jednotu dôchodcov na Slovensku“, a formulkou „neotvárať“.

Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená.

 1. Miesto predkladania ponúk 

Ing. Magdalena Scheberová, Pod Vajánkom 1, 013 02 Nededza

Spôsob predloženia ponuky – poštou, osobne alebo kuriérom

 1. Lehota na predkladanie ponúk                                                                                                                              Deň, mesiac, rok a hodina: 24.06.2019 od 8:00 do 12:00 hod  
 1. Lehota viazanosti ponúk                                                                                                                           30.09.2019
 1. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk                                                                                                   najvyšší počet notebookov uvedených pod položkou 5/ a najvyšší počet multifunkčných zariadení uvedených pod položkou 6/ (zanajnižšiu cenu s DPH)

5.  Otváranie a vyhodnocovanie ponúk                                                                                                       

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa  25. 06.2019  o 13:00 hod. v priestoroch JDS, Vajnorská 1, 10.poschodie, Bratislava

Spôsob vyhodnocovania ponúk:

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najvyšším počtom notebookov uvedených pod položkou 5/ a najvyšším počtom multifunkčných farebných laserových zariadení bez duplexu uvedených pod položkou 6/ sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najnižším počtom notebookov pod položkou 5/ a najnižším počtom notebookov uvedených pod položkou 6/ sa umiestni na poslednom mieste v poradí. Ponuka na prvom mieste bude vyhodnotená ako úspešná.

Dôležitá požiadavka:

 1. Multifunkčné zariadenie uvedené pod položkou 4/ je totožné s multifunkčným zariadením uvedeným pod položkou 6/
 2. Počet kusov notebooku uvedeného pod položkou 5/ a počet multifunkčných zariadení uvedených pod položkou 6/ musí byť zhodný, nakoľko budú tvoriť celok

Ponuka nie je  súčasťou prieskumu trhu.

6.  Ďalšie informácie                                                                                                                               Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude sa uskutočňovať elektronicky a v listinnej podobe. Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť jej prijatie elektronicky.

……………………………………………………..

Ing. Ján Lipiansky, PhD, predseda JDS

Prílohy:  

– Príloha č. 1 k Výzve – Návrh na plnenie kritérií
– Príloha č. 2 k Výzve  – Špecifikácia predmetu zákazky                                                                                                                                        – Príloha č. 3 k Výzve – Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov
– Príloha č. 4 k Výzve – Návrh Kúpnej zmluvy

Príloha č. 1:

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 Názov predmetu zákazky: Výpočtová technika pre Jednotu dôchodcov na Slovensku

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     

Názov a sídlo uchádzača resp. skupiny uchádzačov (vymenujete všetkých členov skupiny uchádzačov)

Predmet  a požiadavka na počet kusov             € bez DPH    € s DPH      cena celkom € s DPH               za 1 ks za 1 ks       za všetky kusy
1/    notebook č. 1   – počet kusov –  4                                                                              2/    notebook č. 2  – počet kusov  – 11                                                                                       3/    multifunkčné zariadenie s duplexom           počet kusov  – 3                                        4/    multifunkčné zariadenie bez duplexu         počet kusov – 12                                      
 5/   notebook č. 3          upravte ponuku – počet kusov min. 30  6/   multifunkčné zariadenie bez duplexu         upravte ponuku – počet kusov min. 30 =================================================================================
Cena celkom x x …………………..

Ponuková cena nesmie prekročiť sumu 50 000.-€ s DPH

Je uchádzač platiteľom DPH?

 ÁNO 1)

 NIE  1)  

V ……………………………………….., dňa ……………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Čitateľné  Meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej podpisovať ponuku v mene uchádzača

Pokiaľ ponuka je podpisovaná osobou splnomocnenou na zastupovanie oprávnenej osoby uchádzača,  súčasťou ponuky musí byť  originál alebo overená fotokópia splnomocnenia tejto osoby na takýto úkon. 

 1) Nehodiace sa prečiarknit

Príloha č. 2:

Špecifikácia predmetu zákazky:

Vyplňte Vami ponúkanú špecifikáciu vo všetkých položkách a riadkoch v pravej časti listu!

 1. Výpočtová technika včítane programového vybavenia

1/ notebook                                          Presný obchodný názov ponúkaného notebooku:

                                             ……………………………………………………………………………………….

Požadovaná technická špecifikácia: Ponúkaná technická špecifikácia:

Uhlopriečka obrazovky notebooku: 15.6″

Rozlíšenie: 1920×1080 (Full HD)

Operačný systém: Windows 10 Professional

Typ procesora: minimálne Intel Core i5 alebo ekvivalent

Počet jadier: 2

Frekvencia (GHz):  minimálne2,5

Kapacita pamäte: minimálne 8 GB

Typ disku: SSD

Kapacita pevného disku (v GB): minmálne 256

Druh optickej mechaniky: DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW

Počet USB portov:  minimálne 3

Rozhranie: 3.5mm Jack

Rozhranie: USB 2.0

Rozhranie: USB 3.0

Rozhranie: HDMI

Rozhranie: USB Type-C

Rozhranie: VGA

Rozhranie: LAN

TouchPad

Požadovaná výbava: Ponúkaná výbava:

Čítačka pamäťových kariet

numerická klávesnica

web kamera, Wi-Fi

Čítačka odtlačkov prstov

TouchPad

Povrchová úprava displeja:  matný

Formát obrazovky: 16:9

Výdrž batérie (v hodinách): minimálne 10 hod

Hmotnosť notebooku: 2.1 – 2.5 kg

Požadované softwearové vybavenie: Ponúkané softverové vybavenie:

Balík Microsoft Office 2019 obsahujúci:                                                                                                                                           Word, Excel, PowerPoint a OneNote                                                                                           Operačný program: Windows profesional 10                                                                         Antivirusový program: min na 2 roky   

Pre 1 ks notebooku naviac:  Program na spracovanie fotografií 

Požadované príslušenstvo: Ponúkané príslušenstvo:

Polstrovaná (protinárazová) taška na prenos notebooku

Optická, bezdrôtová myš (wifi)

Požadovaný počet kusov: 4 ks         

2/ notebook                                               Presný obchodný názov ponúkaného notebooku:

                                         ………………………………………………………………………………………………

Požadovaná technická špecifikácia:                              Ponúkaná technická špecifikácia:· 

Uhlopriečka obrazovky notebooku: 15.6″                                                                                    Rozlíšenie: 1920×1080 (Full HD)                                                                                                              Operačný systém: Windows 10 Professional                                                                                                   Typ procesora: Minimálne  Intel Core i3 alebo ekvivalent                                                                                          Počet jadier: 2                                                                                                                                                      Frekvencia (GHz): min 2,3                                                                                                                                      Kapacita pamäte: min 4 GB                                                                                                                                      Kapacita pamäte grafickej karty (v MB): Nešpecifikované                                                                               Typ disku: SSD                                                                                                                                                        Kapacita pevného disku (v GB): minimálne 256                                                                                             Druh optickej mechaniky: DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW                                                                                         Počet USB portov: min 3                                                                                                                          Rozhranie: USB 3.0                                                                                                                                                    Rozhranie: USB 3.1                                                                                                                 Rozhranie: USB Type-C                                                                                                                                   Výbava:                                                                                                                                               Web kamera,                                                                                                                             Wi-Fi,                                                                                                                                                       TouchPad,                                                                                                                                                                                                BlueTooth,                                                                                                                                                               Čítačka pamäťových kariet                                                                                                                              Povrchová úprava displeja: Matný                                                                                                      Formát obrazovky: 16:9                                                                                                                                       Hmotnosť notebooku: 2.1 – 2.5 kg

Požadované softverové vybavenie:                                 Ponúkané softvérové vybavenie:

Balík Microsoft Office 2019 obsahujúci:                                                                                                                       Word, Excel, PowerPoint a OneNote

Operačný program: Windows profesional 10

Antivirusový program min na 2 roky      

Požadované príslušenstvo: Ponúkané príslušenstvo:

polstrovaná taška na prenos notebooku

Optická, bezdrôtová myš (wifi)

Požadovaný počet kusov:  11         

 1. Tlačiarne

3/ multifunkčné laserové farebné zariadenie s podávačom a duplexom (wifi pripojenie) tlačiareň, kopírka scaner

                                                                    Presný obchodný názov ponúkaného zariadenia:

                                   …………………………………………………………………………………………………….

Požadovaná technická špecifikácia: Ponúkaná technická špecifikácia:

Skener, fax a kopírka s ADF na 50 strán                                                                                        Automatická obojstranná tlač (duplex)                                                                                           Farebná dotyková obrazovka (2,7 “)                                                                                                    Rýchle začatie tlače i jej priebeh                                                                                                                    Presné dávkovanie tonera s technológiou                                                                            JetIntelligence                                                                                                                                      Pripojenie do bežného portu USB                                                                                          Bezdrôtové WiFi zdieľanie + mobilná tlač                                                                                                      Podpora  produktov Apple štandard AirPrint                                                                                          a pre Android Mopria

TLAČIAREŇ: Automatická obojstranná tlač (duplex),                                                               Kopírovanie a skenovanie                                                                                                                AirPrint,                                                                                                                                       Pripojenie: Wi-Fi, LAN, USB                                                                                         Maximálne rozlíšenie tlače 600 DPI                                                                                                   Rýchlosť čiernobielej tlače: minimálne 20 strán/min                                                                Rýchlosť farebnej tlače: minimálne 20 strán/min

SKENER:                                                                                                                                   Automatický podávač,                                                                                                               Skenovanie do e-mailu,                                                                                                                  Rozlíšenie skeneru: 1 000 DPI –  1 200 DPI                                                                                          Rýchlosť skenovania minimálne 20 str./min 

Požadovaná výbava: Ponúkaná výbava:

Displej: dotykový                                                                                                                      Plnohodnotné tonerové vybavenie                                                                                                                                       Max. mesačné zaťaženie: do 10 000 strán/mesiac                                                                           Hlučnosť: maximálne 50 dB

Káble:                                                                                                                                       USB                                                                                                                                                         Napájací

Dokumentácia v slovenskom jazyku

Softvér

Požadovaný počet kusov:  3

4/ multifunkčné laserové farebné zariadenie(wifi pripojenie) tlačiareň, kopírka, scaner

                                                                  Presný obchodný názov ponúkaného zariadenia:

                                                  ………………………………………………………………………………………

Požadovaná technická špecifikácia: Ponúkaná technická špecifikácia: 

Skener, fax a kopírka s ADF na 50 strán                                                                                        Farebná dotyková obrazovka (2,7 “)                                                                                                    Rýchle začatie tlače i jej priebeh                                                                                                                    Presné dávkovanie tonera s technológiou                                                                            JetIntelligence                                                                                                                                      Pripojenie do bežného portu USB                                                                                          Bezdrôtové WiFi zdieľanie + mobilná tlač                                                                                                      Podpora  produktov Apple štandard AirPrint                                                                                          a pre Android Mopria

TLAČIAREŇ: Automatická obojstranná tlač (duplex),                                                               Kopírovanie a skenovanie                                                                                                                AirPrint,                                                                                                                                       Pripojenie: Wi-Fi, LAN, USB                                                                                         Maximálne rozlíšenie tlače 600 DPI                                                                                                   Rýchlosť čiernobielej tlače: minimálne 9 -12 strán/min                                                                Rýchlosť farebnej tlače: minimálne 9 – 12 strán/min

SKENER:                                                                                                                                   Automatický podávač,                                                                                                               Skenovanie do e-mailu,                                                                                                                  Rozlíšenie skeneru: 1 000 DPI –  1 200 DPI                                                                                          Rýchlosť skenovania minimálne 9-12 str./min 

Požadovaná výbava: Ponúkaná výbava:

Displej: dotykový                                                                                                                      Plnohodnotné tonerové vybavenie                                                                                                                                       Max. mesačné zaťaženie: do 10 000 strán/mesiac                                                                           Hlučnosť: maximálne 50 dB

Káble:                                                                                                                                       USB                                                                                                                                                         Napájací

Dokumentácia v slovenskom jazyku

Softvér

Predpokladaný počet kusov: 12 + počet kusov z položky 6/ – minimálne 30,                               spolu minimálne 42 ks

5/ notebook        

                                                          Presný obchodný názov ponúkaného notebooku:

………………………………………………………………………………………….

Požadovaná technická špecifikácia: Ponúkaná technická špecifikácia: 

Uhlopriečka obrazovky notebooku: 15.6″                                                                                                             Rozlíšenie: 1920×1080 (Full HD)                                                                                                                                          Typ procesora: Intel Pentium alebo ekvivalent                                                                                                           Kapacita pamäte: min  4 GB                                                                                                                                  Kapacita pamäte grafickej karty (v MB): Nešpecifikované                                                                                                          Typ disku: HDD                                                                                                                                              Kapacita pevného disku (v GB): min. 1 000                                                                                                                    Bez optickej mechaniky                                                                                                                                          Rozhranie: USB Type-C

Požadovaná výbava Ponúkaná výbava:

Dedikovaná grafická karta                                                                                                                                                    Web kamera                                                                                                                                                                     Čítačka pamäťových kariet                                                                                                                                      Podsvietená klávesnica                                                                                                                                            Numerická klávesnica                                                                                                                                                           Wi-Fi                                                                                                                                                                                     BlueTooth                                                                                                                                                                      Povrchová úprava displeja: Matný

Hmotnosť notebooku: 2.1 – 2.5 kg

Požadované softverové vybavenie:                                 Ponúkané softvérové vybavenie:

Balík Microsoft Office 2019 obsahujúci:                                                                                                                       Word, Excel, PowerPoint a OneNote

Operačný program: Windows profesional 10

Antivirusový program min na 2 roky      

Požadované príslušenstvo: Ponúkané príslušenstvo:

polstrovaná taška na prenos notebooku

Optická, bezdrôtová myš (wifi)

Požadovaný počet kusov: minímálne 30 – hodnotiace kritérium

6/ multifunkčné laserové farebné zariadenie(wifi pripojenie) tlačiareň, kopírka, scaner

(totožné zariadenie so zariadením uvedeným na pol č. 4/)

Presný obchodný názov:

                                   …………………………………………………………………………………………………

Požadovaná technická špecifikácia: Ponúkaná technická špecifikácia: 

Skener, fax a kopírka s ADF na 50 strán                                                                                        Farebná dotyková obrazovka (2,7 “)                                                                                                    Rýchle začatie tlače i jej priebeh                                                                                                                    Presné dávkovanie tonera s technológiou                                                                            JetIntelligence                                                                                                                                      Pripojenie do bežného portu USB                                                                                          Bezdrôtové WiFi zdieľanie + mobilná tlač                                                                                                      

TLAČIAREŇ: Automatická obojstranná tlač (duplex),                                                               Kopírovanie a skenovanie                                                                                                                AirPrint,                                                                                                                                       Pripojenie: Wi-Fi, LAN, USB                                                                                         Maximálne rozlíšenie tlače min.  600 DPI                                                                                                   Rýchlosť čiernobielej tlače: minimálne 9 -12 strán/min                                                                Rýchlosť farebnej tlače: minimálne 9 – 12 strán/min

SKENER:                                                                                                                                   Automatický podávač                                                                                                              Skenovanie do e-mailu                                                                                                                  Rozlíšenie skeneru: 1 000 DPI –  1 200 DPI                                                                                          Rýchlosť skenovania minimálne 9-12 str./min 

Požadovaná výbava: Ponúkaná výbava:

Displej: dotykový                                                                                                                      Plnohodnotné tonerové vybavenie                                                                                                                                       Max. mesačné zaťaženie: do 10 000 strán/mesiac                                                                           Hlučnosť: maximálne 50 dB

Káble:                                                                                                                                       USB                                                                                                                                                         Napájací

Dokumentácia v slovenskom jazyku

Softvér

Požadovaný počet kusov:  minimálne 30 – hodnotiace kritérium

Špecifikácia je nedeliteľnou súčasťou ponuky

Špecifikáciu doplňte o vami ponúkané parametre výpočtovej techniky

Príloha č. 3

Čestné vyhlásenie

Dolu podpísaný ………………………………………………………..týmto čestne vyhlasujem, že

 neexistuje konflikt záujmov podľa § 40 ods. (6), písm. f) vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Výpočtová technika pre Jednotu dôchodcov na Slovensku“

V …………………………………, dňa …………………….

                                                    ……………………………………………………………………………………… 

                                                       Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha č. 4

Návrh

Kúpnej zmluvy

Článok I.

Zmluvné strany 

 1. Objednávateľ:  

Jednota dôchodcov na Slovensku 

Sídlo: Vajnorská 1, 831 04 Bratislava                                                                                                 Štatutárny zástupca: Ing. Ján Lipiansky, PhD. Predseda                                                                            Zástupca vo veciach objednávania tovaru: ……………………………                                                 Bankové spojenie : Poštová banka                                                                                           Číslo účtu :              20325304/6500                                                                                                IČO :                        00897019                                                                                                          DIČ :                        2020796844                                                                    Tel.:                          02/502 40 297, 02/502 40 291, 0905/472615                                                           e-mail: jds@jds.sk;   

 1. Dodávateľ: 

…………………………………..

Sídlo:                                                                                                                                            Štatutárny zástupca :                                                                                                                             Zástupca vo veciach dodania tovaru:                                                                                            Bankové spojenie :                                                                                                                                  Číslo účtu :                                                                                                                                               IČO :                                                                                                                                            IČ DPH :                                                                                                                                          DIČ:                                                                                                                                                   Tel:                                                                                                                                               e-mail:

Preambula

Táto Kúpna zmluva  sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle  zákona č. 343/2014 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Kúpnej zmluvy použil postup verejného obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 cit.  zákona.

Článok II.

Predmet Kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom Kúpnej zmluvy je záväzok dodávateľa ako úspešného uchádzača na dodanie tovaru „Výpočtová technika pre Jednotu dôchodcov“ že na jej základe dodá v tejto zmluve špecifikovanú výpočtovú techniku v množstve a v cenách, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania, včítane inštalácie softvérov a rozvozu na určené miesta v rámci Slovenskej republiky.

Článok III.

Miesto predmetu rámcovej  zmluvy

3.1.Miestom predmetu plnenia tejto Kúpnej zmluvy sú:

3.1.1 Jednota dôchodcov na Slovensku, Vajnorská cesta 1, Bratislava 

3.1.2 Krajská organizácia JDS Bratislava

3.1.3 Krajská organizácia JDS Trnava

3.1.4 Krajská organizácia JDS Trenčín

3.1.5 Krajská organizácia JDS Banská Bystrica

3.1.6 Krajská organizácia JDS Žilina

3.1.7 Krajská organizácia JDS Nitra

3.1.8 Krajská organizácia JDS Košice

3.1.9 krajská organizácia JDS Prešov

a to podľa rozdeľovníka , ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto Kúpnej zmluvy 

Článok IV.

Podmienky plnenia  predmetu Kúpne zmluvy

4.1Dodávateľ sa zaväzuje, že dodá na určené miesta na vlastné náklady výpočtovú techniku podľa špecifikácie s funkčným softvérovým vybavením včítane dokumentácie  v slovenskom jazyku a to na základe dodacieho listu, ktorý potvrdí  osoba poverená prevzatím tovaru

Článok V.

Platnosť Kúpnej zmluvy

5.1.Táto Kúpna zmluva   sa uzatvára  na dobu určitú – do prevzatia tovaru na miesta podľa špecifikácie,  najneskôr do 31. 7. 2019.

Článok VI.

Cena a čas trvania Kúpnej zmluvy

6.1. Cena je stanovená podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení  neskorších  predpisov, vyhlášky  MF  SR  č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení  neskorších predpisov  a tvorí prílohu číslo 1 tejto Kúpnej zmluvy.

6.2. Cena je stanovená na základe ponuky úspešného uchádzača

Predmet  a  počet kusov                                       € bez DPH    € s DPH      cena celkom € s DPH                         za 1 ks       za 1 ks         za všetky kusy
1/    notebook č. 1   – počet kusov –  4                                                                              2/    notebook č. 2  – počet kusov  – 11                                                                                       3/    multifunkčné zariadenie s duplexom           počet kusov  – 3                                        4/    multifunkčné zariadenie bez duplexu         počet kusov – 12                                      
 5/   notebook č. 3          – počet kusov 30 + x  6/   multifunkčné zariadenie bez duplexu         – počet kusov 30 + x =================================================================================
Cena celkom x x …………………..

6.3. Akékoľvek zmeny cien  uvedených v tejto Kúpnej zmluvy  nie sú možné. Zmeny cien sú možné iba v prípadoch vyššej moci. V týchto  prípadoch sa cena upraví Dodatkom, podpísaným oboma zmluvnými stranami .

Článok VII.

Práva a povinnosti zmluvných strán 

7.1. Zmluvné strany sa dohodli na dodávke výpočtovej techniky na základe predloženej ponuky úspešného uchádzača, ktoré dodávateľ po dohode s objednávateľom odovzdá objednávateľovi vo  vopred  dohodnutom počte a sortimente. 

7.2. Dodávateľ a objednávateľ si  dohodnú harmonogram rozvozu s určením zodpovedných osôb na prevzatie tovaru a s uvedením ich kontaktov (tf., e-mail)

7.3. Dodávateľ poskytne záruku na všetky komponenty dodávky po dobu 2 rokov od odovzdania a prevzatia tovaru

Článok VIII.

Platobné podmienky 

8.1. Dodávateľ po splnení predmetu zákazky, čím sa rozumie úplný rozvoz tovaru, vystaví faktúru v súlade so zákonom o účtovníctve

8.2. Zmluvné strany dohodli  dobu splatnosti doručenej faktúry dodávateľom na 30 dní.

8.3.Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy na dodávku tovaru

Článok IX.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy 

9.1.Odstúpiť od  Kúpnej zmluvy bude možné v týchto prípadoch:

– v prípade podstatného porušenia  zmluvy,

– v prípade nedodržanie záväzku splniť predmet  zmluvy v rozsahu a v kvalite

požadovanej  objednávateľom,

– v ostatných prípadoch podľa ustanovení  § 344 Obchodného zákonníka

9.2.Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane (§ 349 Obchodného zákonníka v platnom znení).

9.3.Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

 Článok X.

Záverečné ustanovenia 

10.1.Akékoľvek zmeny v Kúpnej zmluve alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

10.2.Táto Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke JDS.

10.3.Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto Kúpnej zmluve  upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniam Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov  Slovenskej republiky.

10.4 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú že sa oboznámili s obsahom tejto Kúpnej zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto Kúpnej zmluvy konali slobodne a že táto Kúpna zmluva nebola podpísaná v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok .

10.5. Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy  obdrží poskytovateľ a dva objednávateľ.

V ………………… dňa …………………       V Bratislave, dňa ………………… 

………………………………………….  ………………………………………….

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho Ing. Ján Lipiansky, PhD

zástupcu uchádzača predseda JDS

Príloha č.1: Návrh na plnenie kritérií

Príloha č.2: Špecifikácia predložená v ponuke

Príloha č. 3: Rozdeľovník 

Príloha č. 4: Harmonogram rozvozu

Výzva na predloženie ponuky: „Výpočtová technika pre Jednotu dôchodcov na Slovensku“