Naša ZO JDS vznikla iba 18.6.2018 z pôvodného Klubu dôchodcov a aktívnou činnosťou rozvíjala rôzne oblasti (vzdelávanie v počítačovej gramotnosti, šport, turistika, zdravie, umenie, fotografovanie) a tento rok si pripomíname 5. výročie založenia.

Preto sme na výročnej členskej schôdzi 24.2.2023 zhodnotili podrobnejšie naše spoločné aktivity, aby sme sa spoločne potešili z dosiahnutých výsledkov a hlavne z priateľskej pohody, ktorú si neustále spolu vytvárame.

Naša doterajšia činnosť bola odmenená úspechom, a to ako na okresnej, krajskej, ale aj celoslovenskej úrovni, z čoho sme mali všetci  obrovskú radosť a novú motiváciu pokračovať v realizácii aktivít v prospech seniorov i našej obce, ktorú takto pozitívne reprezentujeme. Bez vzájomnej spolupráce a podpory by sa takéto úspechy nedali dosiahnuť.

Tieto výnimočné úspechy sa nám podarilo zrealizovať aj vďaka podpore a finančnej dotácii z BBSK (už 3. projekt),obce Štiavnické Bane poslancamieuroposlanca R. Hajšela i p. poslanca M. Pála z VUC, KO JDS a mnohých podporovateľov, za čo im úprimne ďakujeme.

Jediným problémom zostáva, že ešte nemáme vlastné priestory pre organizáciu, ale veríme sa projekt rekonštrukcie Spolku na Denný stacionár podarí podľa harmonogramu do konca toku 2023Spoliehame sa na BBSK, kde je podaná žiadosť na rekonštrukciu Spolku, v ktorom vznikne denný stacionár a komunitné centrum, kde budú mať svoje stabilné miesto aj naši seniori, lebo si to naozaj zaslúžia.

Výbornou pomocou je aj projekt z BBSK CISZS ohľadom starostlivosti a pomoci seniorom.Podieľame sa na tvorbe Komunitného plánu.

Spolupráca s Ja Home Life a sprostredkovávame informácie a ponuku prác (v záhrade a domácnosti) sociálneho podniku s príspevkom štátu.

Veľmi zároveň oceňujeme, že JDS neustále bojuje za seniorov, hlavne v oblasti valorizácie dôchodkov a upozroňujú na vážne problémy a predkladajú návrhy vláde na ich riešenie.Zaslúžia si za svoju prácu veľké poďakovanie.

Významné ocenenia:

➢ Pochvalné uznanie Ústredia JDS v roku 2022.

➢ Ocenenia OO JDS v Žiari n/Hronom za aktívnu prácu,vyznamenanie III. stupňa (Maruniaková, Ladzianska).

➢ Diplomy 6 ks za fotografie „Tak to vidíme my“ (SZTP).

Najvýznamnejšie akcie:

➢ Výstava kraslíc „Vandrovalo vajce“ ako spoluorganizátori s Vidieckym parlamentom, obcou ŠB11.3.. Záverečná konferencia, vyhodnotenie súťaže 11.4..

➢ Organizácia Okresných športových hier (OŠH) 14.7. pre oblasť ZH, Kopanice a Kráľovce-Krnišov – účasť 129 účastníkov. Dosiahli sme vynikajúci úspech – celkové víťazstvo.

    Zlato   Striebro   Bronz  Spolu

Štiavnické Bane:93719

➢ Účasť na vernisáži celoslovenskej výstavy „Tak to vidíme my“ (SZTP) v L. Mikuláši, návšteva Španej doliny.

➢ Stále a pravidelné aktivity bolo vzdelávanie v PC krúžku, fotokniha, kalendár, 

➢ Účasť na športových súťažiach – Kopanice (medaile 1 zlatá, 1 strieborná, 2 bronzové)

➢ Účasť na „Fóre Vidieckeho parlamentu na Slovensku“ vo Zvolene – VIPA

Podané žiadosti na projekty na dotácie:

➢ BBSK – Športová  liga seniorov

➢ BBSK – vybavenie multifunkčného ihriska

➢ MIRRI – digitálni seniori – zriadenie školiaceho strediska v okrese BŠ

➢ BBSK SZTP –celoslovenskej výstavy fotografií „Tak to vidíme my“

Spolupráca s organizáciami:

BBSK, CISZS, SZTP B. Štiavnica, ZO JDS B. Štiavnica, Kráľove-Krnišov, Sklené Teplice, Kopanice, OO JDS Žiar n/Hronom, KO JDS B. Bystrica, Komunitné centrum obcí Baďan, Beluj, Počúvadlo. Vidiecky parlament. Wellnes Siglisberg, Terasa u Blaškov, DSS Ja Home Life, kde je aj naša najstaršia členka J. Sabúchová. Penzión Vindšachta – náš druhý domov.

Turistika, výlety (Šášov, Richňava, Baďan-Klastava), Počúvadlo, blízke okolie, letné záhradné párty.

Podpora charitatívnej cykloakcie „OSA“ na ceste z Bratislavy až do Novej Sedlice (650 km za 4 dni Naprieč Slovenskom), účasť na podujatiach ľadových medveďov, aktívna účasť na akciách obce „Rezbársky deň, fašiangy,

Oberačka hrozna vo vinici VINOJEK v Rykynčiciach. Brigády na zveľadenie a čistenie obce.

Výstava Zoltána Agocs v Galérii Jula Bindera, kartónový model BŠ.

Publicita:

S výsledkami našej práce sme sa pochválili v Štiavnických novinách, v časopise 3. vek,

web (www.sovicky.sk ), 

FB (https://www.facebook.com/groups/694281634311848 , https://www.facebook.com/groups/694281634311848/media ).

Vzhľadom na tieto mimoriadne úspechy a širokú, rozmanitú činnosť sa nám podarilo zvýšiť aj členskú základňu, čo nás samozrejme teší.

RNDr. Eva Šestáková, predsedníčka ZO JDS

​    

IČO: 008970193383

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. SK82 0900 0000 0051 6564 1183

Hodnotili sme svoju činnosť