Združenie miest a obcí Slovenska a Jednota dôchodcov na Slovensku podpísali dnes Memorandum o spolupráci. Mestá a obce sú pre seniorov najprirodzenejší partneri, a preto vedenie JDS oceňuje vytvorenie strategického partnerstva. Základom Memoranda o spolupráci je partnerstvo, vzájomná bezodplatná spolupráca pri poskytovaní vzájomnej podpory a výmeny informácií. Memorandum o spolupráci podpísali predseda ZMOS Branislav Tréger spoločne s predsedom Jednoty dôchodcov na Slovensku Michalom Kotianom.

ZMOS a Jednota dôchodcov na Slovensku sa zaväzujú počas platnosti a účinnosti tohto Memoranda bezodplatne a dobrovoľne:

a) vzájomne sa podporovať pri presadzovaní spoločných cieľov;
b) spolupracovať na dobrovoľnej báze pri organizovaní spoločenských, kultúrnych a športových podujatí a to na regionálnej, okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni;
c) k vzájomnej výmene informácií najmä v oblasti ekonomiky, financií, kultúry, športu a spoločenských tém, 
d) k výmene informácií z rokovaní na celoslovenskej úrovni, ktoré majú presah na ZMOS aj JDS,
e) k vzájomnej pomoci a podpore pri organizovaní služieb vo verejnom záujme, napríklad v rámci organizácie a činností vo verejnom záujme, pri organizácií volieb, komunálnych, VÚC, parlamentných, euro-volieb aj prezidentských volieb; 
f) za účelom plnenia horeuvedených spoločných aktivít si môžu ZMOS a JDS zvoliť dobrovoľne systém fungovania, ktorý môže byť neformálny, alebo si ho obidve strany dohodou môžu formalizovať;
g) k spolupráci na projektoch.

Michal Kotian, predseda JDS

ZMOS a Jednota dôchodcov na Slovensku podpísali Memorandum o spolupráci