16. marca 2023 zasadala Krajská rada JDS v Prešove. Milým prekvapením pre prítomných členov rady bolo vystúpenie známych a zanietených folkloristov PaedDr. Petra Begeniho a  RSDr. Igora Kretu z  V. MsO JDS Prešov- Staré mesto . V ich podaní zazneli známe piesne Ruda Smotera, zaslúžilého umelca a vynikajúceho speváka, ktorý celý svoj aktívny život venoval popularizácii predovšetkým rusínskych, ukrajinských a šarišských ľudových piesní. Odmenou našim hosťom bol nielen potlesk a vyžiadanie prídavku, tentokrát už aj so zvonivým spevom Mgr. Evy Arvayovej.
V dobrej a uvoľnenej atmosfére sa nieslo celé dopoludňajšie rokovanie KR JDS Prešov, ktoré podpredsedníčka KO JDS.

Správu o činnosti organizácie za rok 2022 predniesla predsedníčka KO JDS A. Petričová. Vyhodnotila bohatú a spoločensky prospešnú činnosť KO JDS rovnako aj všetkých okresných organizácií. Vyzdvihla skutočnosť, že po ťažšom období poznačenom pandémiou Covidom 19 sa v plnom rozsahu rozbehla činnosť JDS na všetkých jej stupňoch.
Ocenila, že mnohé ZO JDS sa priebežne venujú uchovávaniu bohatstva ľudových tradícií, remesiel a miestneho folklóru, o čom svedčia napr. uskutočnené tvorivé dielne či nácviky programov v spolupráci so školami.

Vzrástol záujem o cielené poznávacie výlety a pobyty.
Na vysokej úrovni boli zorganizované okresné, krajské i 2 celoslovenské podujatia JDS: „Babička roka Slovenska a V4 v Sabinove“ sa konala pod patronátom predsedu NR SR p. Borisa Kolára a predsedu PSK p. Milana Majerského. Súťažiace zo 6 krajov Slovenska, víťazku Babičky roka z Českej republiky a z Poľskej republiky z mesta Gorlice privítal primátor Sabinova p. Michal Repaský, funkcie predsedu poroty sa zhostil p. Milan Krajňák, minister PSVaR SR. „Celoslovenská prehliadka v umeleckom prednese a vlastnej tvorbe členov JDS sa konala v Bardejove a bola zavŕšením množstva kultúrnych a celospoločenských podujatí, ktoré KO JDS Prešov v roku 2022 zorganizovala. Súčasťou tohto celoslovenského projektu bola aj okresná výstava ručných prác seniorov a hostia Prehliadky boli pozvaní na ochutnávku miestnych jedál.
Medzi mimoriadne vydarené krajské akcie možno zaslúžene priradiť krajskú prehliadku speváckych zborov v Snine, uskutočnenú za výdatnej pomoci mesta a jeho vtedajšej primátorky p. Daniely Galandovej.

Seniori – športovci sa aktívne zapájali do športových súťaži, ktoré vyvrcholili krajskými ŠH v Bardejove, krajským kolom v bowlingu v Prešove a nácvikom chôdze v štýle Nordick Walking konanom v Kvetnici pri Poprade. Úspešní krajskí športovci výborne reprezentovali KO JDS na ŠH v Českej republike v meste Most (4. miesto) aj na súťaží „Ostravská vánočka“.

Pozornosť sa venovala stabilizácií a rastu členskej základne i rozširujúcej sa spolupráci so samosprávou v obciach a mestách aj pokračujúcim cezhraničným kontaktom.
KO JDS má dlhodobo dobrú spoluprácu s VÚC Prešov, poslancami zastupiteľstva, vedením aj odbornými pracovníkmi odborov, v prvom rade s odb. soc. vecí a rodiny na čele s Ing. Pavlom Slaninkom a odb. kultúry, ktorý vedie Mgr. Emília Antolíková. Memorandum o spolupráci Prešovského samosprávneho kraja a KO JDS neostáva len podpísaným dokumentom, ale sa v plnej miere realizuje. Potvrdením je aj bezodplatné poskytnutie priestorov v budove VÚC pre činnosť krajskej organizácie. Táto dobrá spolupráca je ocenená aj ústredím JDS a je vzorom pre rokovania ďalších krajských organizácií s vedením príslušných samospráv.
Za plnenie úloh v roku 2022 vyslovila predsedníčka KO JDS veľké poďakovanie členom KR, predsedom OO JDS, členom krajskej revíznej komisie a prostredníctvom nich všetkým členom – seniorom KO JDS .

O dobrom hospodárení s finančnými prostriedkami, príkladnom čerpaní rozpočtu a prero-zdeľovaní finančných prostriedkov na pokrytie akcií krajských a okresných podujatí i celoslovenských v r. 2022 informovala vo svojej správe hospodárka p. Viera Líšková.
Správu o činnosti revíznej komisie predložil predseda Ing. Ján Pavúk. Zdôraznil, že RK popri kontrolnej činnosti plánovite poskytovala odbornú metodickú pomoc okresným organizáciám. Vzrástla aj spolupráca s ústrednou revíznou komisiou a jej predsedom p. Júliusom Sokolom.
Plán hlavných úloh na rok 2023 predložil PaedDr. Milan Korkobec, podpredseda KO JD. Zvýraznil nosné úlohy, kde k prioritám budú patriť:

  • založenie okresnej organizácie JDS v Stropkove, (V PSK bude v každom okrese OO JDS)
    rozšírenie členskej základne o nových členov a ZO JDS
  • vytváranie dobrých medziľudských vzťahov
  • aktivizovanie členov, aby sa zúčastnili parlamentných volieb
  • zriadenie Rady organizácií, združujúcich seniorov v rámci kraja ale aj na okresnej úrovni
  • pravidelná propagácia činnosti JDS v médiách (3.vek, Senior, RTVS, regionálne TV, Slovenka a iné)
  • pokračovanie v rozširovaní cezhraničnej spolupráce so seniormi z Čiech, Poľska, Maďarska a keď sa upokojí situácia, aj s Ukrajinou.


Prácu krajskej aj okresných organizácií JDS slovami uznania ocenili prítomní hostia: Dr. Michal Kotian, predseda JDS, PaedDr. Milan Majerský, predseda PSK, MUDr. Boris Hanuščák, primátor Bardejova, a spoločne popriali KO JDS Prešov úspešnú činnosť aj v rozbehnutom roku 2023. Po prerokovaní hlavných bodov programu a informáciách o konaní ústredných osláv MDŽ v Žiline 10.3.2023 a záverov z rokovania Predsedníctva JDS v Piešťanoch 14.-15.3.2023, ktoré podala Mgr. A. Petričová a doplnila Mgr. E. Arvayová, nasledovala plodná diskusia. Rokovanie krajskej rady JDS v Prešove ukončila Mgr. Petričová, pričom vyjadrila ľútosť, že sa na tomto rokovaní nezúčastnili, až na jedného, pozvaní krajskí predsedovia politických strán zastúpených v NR SR. Zdôraznila: „Chceli sme ich informovať o našej rozsiahlej činnosti v prospech seniorov z nášho kraja a otvoriť tak možnosti našej širšej vzájomnej komunikácie.“
PaedDr. Milan Korkobec, podpredseda KO JDS Prešov

KO JDS Prešov hodnotila svoju činnosť za rok 2022