Do ostatnej chvíle
bol jeden z nás –

nepadlo mu zaťažko vycestovať do Bratislavy, Prešova, Žiliny, Nitry či Trenčína, aby s plnou dávkou zodpovednosti, ale aj empatie a priateľstva vykonával povinnosti, ktoré vyplývali z jeho funkcie predsedu Ústrednej revíznej komisie JDS.

V súčasnosti zastával v domovskej ZO JDS funkciu predsedu a bol tiež veľmi aktívnym členom Okresnej rady JDS v Liptovskom Mikuláši. 

V r. 2022 bol zvolený za predsedu Krajskej revíznej komisie JDS a na celo-republikovom sneme JDS aj do funkcie predsedu Ústrednej revíznej komisie.

Člen JDS a jej zodpovedný funkcionár,
pán Július Sokol

Celý svoj aktívny vek pracoval v štátnej správe a verejnej správe na rôznych odboroch a v rôznych funkciách. Istý čas bol zástupcom starostu, angažoval sa pre rodnú obec ako dlhoročný komunálny poslanec. Celý svoj voľný čas rád a úspešne venoval  verejnoprospešnej činnosti v oblasti športu a organizácii hendikepovaných občanov (SZTP) na úrovni regionálnej aj republikovej. Ostatných šesť rokov sa najaktívnejšie venoval podujatiam pre seniorov.

V článku, ktorý bol uverejnený v decembrovom čísle časopisu 3. vek, sa takto vyznal zo svojho vzťahu k JDS aj k plánom pre svoje funkcionárske pôsobenie: „V januári 2023 dosiahnem plný dôchodkový vek, doteraz som bol invalidný dôchodca.

Vo svojej polročnej činnosti vo  funkcii člena ústredia JDS som spoznal veľa správnych ľudí na rôznych stupňoch jej organizácie, s ktorými sa snažím vykonávať svoju činnosť v prospech nielen členov JDS, ale všetkých seniorov a funkcionárov na nižších organizačných stupňoch. Svoju činnosť neberiem len ako kontrolu, ale hlavne ako metodickú pomoc organizáciám JDS. Moja vízia je vykonávať prácu s kolegami a kolegyňami v ÚRK na prospech JDS. Chcem ju vykonávať v priateľskom duchu, aby sme sa na naše spoločné stretnutia tešili a aby nás naše vzájomné úsilie bavilo.“

Žiaľ, všetky plány, predsavzatia, aktívnou činnosťou zaplnený život nášho dobrého priateľa a zodpovedného funkcionára JDS Júliusa Sokola sa nečakane prerušili.


Skonal 11. augusta 2023.


Lúčime sa s ním s hlbokou úctou k jeho životu a vďakou za prácu, ktorú pre JDS vykonal.
Blízkym pozostalým pána Júliusa Sokola – rodine i priateľom – vyslovujeme hlbokú účasť.

Česť jeho svetlej pamiatke!

Predsedníctvo JDS
KO JDS Žilina
OO JDS Liptovský Mikuláš
ZO JDS Partizánska Ľupča

Rozlúčka s Júliusom Sokolom