Rámcová dohoda

uzatvorená podľa § 269 ods.2.Zákona č.513/1991 Zb. 

(Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ) a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Článok I.

Zmluvné strany 

  1. Objednávateľ :              Jednota dôchodcov na Slovensku 

Sídlo: Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Lipiansky, PhD. predseda

Zástupca vo veciach

objednávanie služieb: Ing. Igor Fabián 1. podpredseda

Bankové spojenie : Poštová banka

Číslo účtu :               20325304/6500

IČO :                          00897019

DIČ :                          2020796844

Tel.:                           02/502 40 297, 02/502 40 291, 0905/472615

e-mail: jds@jds.skjds1.podpredseda@gmail.com

       1.2 Poskytovateľ služby: 

Sídlo:

Štatutárny zástupca :

Zástupca vo veciach

poskytovania služieb:

                  Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO :

IČ DPH :

DIČ:

Tel:

e-mail:

Preambula

Táto Rámcová dohoda  sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Rámcovej dohody použil postup verejného obstarávania pre podprahovú zákazku podľa§ 7 a  § 99 a nasl. cit.  zákona.

Článok II.

Predmet Rámcovej dohody

2.1. Predmetom Rámcovej dohody je záväzok poskytovateľa ako úspešného uchádzača na poskytnutie služby „Rekondično-liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou“ že na jej základe uzavrie  Zmluvu o poskytnutí služby, podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v platnom znení), za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej dohode.

Rehabilitačné, liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou ( ďalej len „pobyty“ ) sú pobyty pre seniorov, členov Jednoty dôchodcov na Slovensku( ďalej len „JDS“), v trvaní sedem dní/turnus, za účasti 20-45 osôb/turnus,  (max. 1000 osôb/rok)

2.2. Typy  pobytov:

– typ A: rehabilitačný a liečebný  pobyt  s ubytovaním I. a II. kategórie a so 6 liečebnými, rehabilitačnými procedúrami.

– typ B: rehabilitačný a liečebný  pobyt  s ubytovaním I. a II. kategórie a s 12 liečebnými, rehabilitačnými procedúrami.

 

Článok III.

Miesto predmetu rámcovej  zmluvy

3.1.Miestom predmetu plnenia tejto rámcovej dohody je zariadenie: ………………………….

 (tu uveďte konkrétne názvy pavilónu/pavilónov, v ktorom budete poskytovať služby ubytovacie, stravovacie a služby procedúr)

 

Článok IV.

Podmienky plnenia  predmetu rámcovej  dohody

4.1.  Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre účastníkov pobytu zabezpečí nasledovné podmienky:

Typy pobytov:

Typ A:

7 dňový rehabilitačno-liečebný pobyt s ubytovaním I. kategórie a stravovaním (plná  penzia) s poskytnutím 6 liečebných, rehabilitačných procedúr, podľa ordinácie lekára poskytovateľa

Typ B:

7 dňový rehabilitačno-liečebný pobyt s ubytovaním I. kategórie a stravovaním (plná  penzia) s poskytnutím 12 liečebných, rehabilitačných procedúr, podľa ordinácie lekára poskytovateľa

Požiadavky na pobyt:

– trvanie  pobytu : sedem dní – šesť nocľahov

– ubytovanie:

1/  v ubytovacích zariadeniach I.  kategórie, ktoré sú vybavené  samostatným sociálnym

a hygienickým zariadením,  TV, rádiom a telefónom,  chladničkou;

2/ v dvojposteľových izbách, v ojedinelých prípadoch možnosť poskytnutia ubytovania

v jednoposteľových izbách

3/  dvojposteľová  izba –  minimálne 22 m2, s komunikačným priestorom  okolo  postelí min.

70 cm na 3 stranách

– stravovanie: 

1/ šesť plných penzií, začiatok podávania stravy – obed  1.deň pobytu, ukončenie podávania

stravy  – raňajky 7.deň pobytu

2/ spôsob stravovania: raňajky vo forme švédskych  stolov

obedy a večere – kontinentálne, výberom min. z troch jedál (okrem

suchej stravy), vrátane  možnosti poskytovania diétneho stravovania,  s poskytnutím nápoja

(voda, čaj)

–  požiadavky na rehabilitačno – liečebné a kúpeľné služby:

1/ vstupná lekárska prehliadka poskytnutá lekárom poskytovateľa

2/ poskytnutie základnej lekárskej starostlivosti

3/  poskytnutie 6/12 liečebných procedúr na základe odporučení lekára poskytovateľa,

4/ umiestnenie zariadenia v dosahu dopravného spojenie do miesta poskytnutia služby

zabezpečené hromadnou  dopravou z celej SR, vhodnou pre seniorov (vlak, autobus),

vzdialenosť zastávky od   poskytnutia   služieb max. 0,3 km, v opačnom prípade odvoz

a dovoz zo zastávky hromadnej  dopravy poskytovateľom služieb

(za nepriaznivé umiestnenie miesta poskytovaných služieb sú považované lokality

s prístupom veľkého prevýšenia, nevhodné pre seniorov s batožinou)

5/  poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb musí byť v jednom komplexe budov

6/  poskytnutie liečebných procedúr v priestoroch ubytovacích a stravovacích služieb

7/  poskytnutie ostatných služieb v rámci pobytu – použitie minerálnych prostriedkov

(liečivé bahno, minerálna voda, rašelina a pod.)

8/  bezplatný denný vstup do bazéna resp. do fitnes centra,  sauny počas pobytu

 

Článok V.

Platnosť Rámcovej dohody

5.1.Táto Rámcová dohoda   sa uzatvára  na obdobie 4 rokov,  od 1.1.2016 do  31.12.2019.

5.2. Trvanie Rámcovej dohody je upravené § 64 ods. (2) zákona 25/2006 Z. z. Rámcová dohoda sa končí uplynutím času alebo vyčerpaním finančného limitu určeného pri vyhlásením verejného obstarávania tejto zákazky, najviac však po dobu určenú v bode 5.1.

 

Článok VI.

Cena a čas trvania poskytovaných služieb

6.1.Cena je stanovená podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení  neskorších  predpisov, vyhlášky  MF  SR  č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení  neskorších predpisov nasledovne za jednotlivé typy pobytov a tvorí prílohu číslo 1 tejto rámcovej zmluvy.

6.2. Akékoľvek zmeny cien  uvedených v tejto Rámcovej dohode  nie sú možné. Zmeny cien sú možné iba v prípadoch vyššej moci. V týchto  prípadoch sa cena upraví Dodatkom, podpísaným oboma zmluvnými stranami .

6.3.  Cena za Typ A:   ………………………………….

Cena za Typ B:   ………………………………….

6.4. Trvanie poskytovania služieb:

– ponúkaný čas poskytnutia ubytovania v deň nástupu:  od …………….hod

– ponúkaný čas uvoľnenia ubytovania v deň odchodu:    do…………….hod

 

Článok VII.

Spôsob uzatvárania zmlúv o poskytnutí služby

7.1. Na základe  Rámcovej dohody,  bude každý rok,  po pridelení  štátnej dotácie na pobyty pre seniorov od  MPSVR,  uzatvorená Zmluva o poskytnutí služby, kde sa určí presný počet poukazov na kúpeľnú liečbu pre seniorov – členov JDS na príslušný rok, minimálne  50    poukazov pre každého poskytovateľa služby, a to na základe požiadaviek krajských organizácií JDS, v závislosti od výšky a počtu poskytnutých dotácií od MPSVR.

7.2.V prípade, že dotácia od MPSVR počas trvania Rámcovej dohody na niektorý rok nebude JDS pridelená, zmluva o poskytnutí služby nebude uzatvorená.

 

Článok VIII.

Práva a povinnosti zmluvných strán 

8.1. Zmluvné strany sa dohodli na poskytovaní   pobytov na základe kúpeľných poukazov, ktoré poskytovateľ po dohode s objednávateľom odovzdá objednávateľovi vo  vopred  dohodnutom počte, pričom kúpeľné poukazy budú vypracované podľa požiadaviek objednávateľa.

8.2. V určenom termíne a čase nastúpia seniori a členovia JDS na pobyt a preukážu sa kúpeľnými  poukazmi.

8.3. Poskytovateľ a objednávateľ si  dohodnú harmonogram jednotlivých pobytov.

8.4.Objednávateľ prostredníctvom krajských organizácií JDS ( ďalej len „KO JDS“ ) mesiac pred termínom nástupu predloží zoznam účastníkov turnusu.

Poskytovateľ zašle príslušnej KO JDS  počet poukazov  podľa zoznamu, označených termínom nástupu a registračným číslom poukazu.

8.5. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť účasť svojich účastníkov na  pobytoch u poskytovateľa podľa vopred stanoveného harmonogramu pred uzatvorením  zmluvy o poskytnutí služby, na základe rámcovej dohody, minimálne 50 pobytov za kalendárny rok.

8.6. Do 7 dní od dohodnutia počtu poukazov (ktoré budú spresnené v zmluve o poskytnutí služby uzatvorenej na základe rámcovej dohody) poskytovateľ dodá objednávateľovi poukazy na  pobyty, ktoré budú označené hlavičkami oboch zmluvných strán.

8.7. Odovzdanie poukazov  pobytov účastníkom zabezpečí príslušná KO JDS.

8.8. V prípade, že objednávateľ nenaplní počet účastníkov v turnuse, po vzájomnom rokovaní s príslušnou KO JDS a jej súhlase, poskytovateľ môže predať voľné pobyty ním evidovaným záujemcom – dôchodcom ktorí spĺňajú podmienky na rekondičný pobyt podľa § 6 zákona č.544/2010  Z. z. o dotáciách MPSVR SR. Objednávateľ uhradí čiastočnú úhradu z dotácie aj pre týchto účastníkov.

8.9. Kúpeľný poukaz objednávateľa musí obsahovať tieto údaje:

– hlavičky oboch zmluvných strán

– registračné číslo poukazu

– dátum príchodu a odchodu

– mená a priezviská, dátum narodenia osôb zúčastňujúcich sa pobytu.

– požadovaný typ pobytu

– pokyny pre držiteľa preukazu , z ktorých budú jasné práva a povinnosti účastníkov

pobytu

8.10.Pri nástupe na pobyt podpíše každý účastník Čestné prehlásenie, že spĺňa podmienky § 6 odst.1, písm. b) zákona  č. 544/2010 Z. z. o dotáciách  MPSVR. Za kontrolu správnosti podľa údajov občianskeho preukazu a pokynov objednávateľa zodpovedá pracovník poskytovateľa, čo potvrdí svojim podpisom a pečiatkou poskytovateľa.

8.11.Účastník, ktorý nepodpíše čestné prehlásenie, nebude mať nárok na zľavu 50,00 eur.

8.12.Objednávateľ je oprávnený kontrolovať poskytovanie  pobytov,  najmä z hľadiska účelnosti, hospodárnosti a dodržiavania stanovených podmienok.

 

Článok IX.

Platobné podmienky 

9.1. Účastník pobytu pri nástupe uhradí cenu pobytu zníženú o 50,00 eur. Poskytovateľ služby bude čiastku 50,00 eur fakturovať hromadne JDS za dohodnuté turnusy.

Vystavené faktúry poskytovateľ  pošle spolu so zoznamom  a  podpísanými Čestnými prehláseniami účastníkov pobytu, na adresu objednávateľa.

9.2. Zmluvné strany dohodli  dobu splatnosti doručených faktúr objednávateľovi na 30 dní.

9.3.Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy o poskytnutí služby.

 

Článok X.

Odstúpenie od Rámcovej dohody 

10.1.Odstúpiť od  Rámcovej dohody bude možné v týchto prípadoch:

– v prípade podstatného porušenia  zmluvy,

– v prípade nedodržanie záväzku splniť predmet  zmluvy v rozsahu a v kvalite

požadovanej  objednávateľom,

– v ostatných prípadoch podľa ustanovení  § 344 Obchodného zákonníka

– v prípade zrušenia štátnych dotácií pre seniorov  MPSVR

10.2.Odstúpenie od Rámcovej dohody je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane (§ 349 Obchodného zákonníka v platnom znení).

10.3.Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

 

Článok XI.

Záverečné ustanovenia 

11.1.Akékoľvek zmeny v Rámcovej dohode alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

11.2.Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu tejto Rámcovej dohody oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke JDS.

11.3.Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto Rámcovej dohode  upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniam Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov  Slovenskej republiky.

11.4 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú že sa oboznámili s obsahom tejto Rámcovej dohody, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto Rámcovej dohody konali slobodne a že táto Rámcová dohoda  nebola podpísaná v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok .

11.5. Rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy  obdrží poskytovateľ a dva objednávateľ .

V ………………… dňa …………………………                     V Bratislave, dňa ………………………………

Poskytovateľ Objednávateľ

…………………………………………………… …………………………………………………………..

Meno, priezvisko, funkcia a podpis                                      Ing. Ján Lipiansky, PhD

štatutárneho zástupcu uchádzača                                              predseda  JDS

 

Príloha č.1  RD: Súhrnný formulár predložený v ponuke

Príloha č.2  RD: Technická špecifikácia predložená v ponuke

 

Rámcová dohoda návrh

 

Rámcová dohoda k Rekondično liečebnám pobytom