sa uskutočnil v Pezinskom centre kultúry27. septembra 2017 od 10.00 hodiny
pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavla Freša a primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu v spolupráci s Pezinským centrom kultúry. Organizačné zabezpečenie podujatia zabezpečovala KO JDS Bratislava v úzkej spolupráci s OO JDS a MsO JDS Pezinok.

Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

Úvod prehliadky zverili usporiadatelia žiakom a pedagógom ZUŠ v Pezinku pod vedením pedagógov E. Rosenbergerovej a M. Mráza, moderátorka prehliadky Eva Frťalová (sólistka domáceho seniorského súboru Radosť a členka výboru JDS v Pezinku) v úvodnom slove pripomenula významného pezinského rodáka hudobného skladateľa Eugena Suchoňa.
Prehliadku otvoril predseda JDS Ing. J. Lipiansky a  krátkym srdečným príhovorom pozdravil účastníkov prehliadky aj významný čestný hosť prezident SR Ivan Gašparovič.

 

Podľa zaužívanej tradície otvorili program prehliadky domáci – folklórny súbor Radosť z Pezinka, ktorý o svojej činnosti pripravil aj krátku dokumentačnú výstavku vo vestibule Centra kultúry.

 

Nasledovali vystúpenia ďalších súborov – po jednom z každého kraja, pričom sa striedali rázovité folklórne vystúpenia so speváckym zborovým prednesom. Nechýbali aj sólové spevácke vystúpenia. Každý zo súborov mal hudobný sprievod, pričom najpočetnejšia bola harmonika, pozoruhodné bolo vystúpenie tria ústnych harmonikárov. Príjemným oživením hudobno-speváckeho programu v troch súboroch bola aplikácia slovného obradového humoru z ich domáceho regiónu. Viaceré súbory pridali k spevu krátke ukážky ľudových tancov. Predviedli starodávne krojové oblečenie.

 

Spevácke zbory podčiarkli svoju prezentáciu nielen pôsobivým jednotným oblečením, ale aj choreografiou svojho krátkeho 10-minutového vystúpenia.

 

Moderátorka uviedla každý súbor krátkou charakteristikou. Je pozoruhodné, akým vývojom prešli jednotlivé súbory, ale ich spoločným menovateľom je, že prinášajú radosť nielen sebe, ale aj širokému diváckemu prostrediu. Vystupujú na úrovni okresu, regiónu, kraja, majú kontakty s družobnými mestami a obcami i v cezhraničnej spolupráci. Mapujú folklórne tradície svojho regiónu a nahrávkami na CD-čká ich uchovávajú pre budúcnosť.
Priebeh celej prehliadky po jej ukončení v krátkom seminári zhodnotila s vedúcimi súborov 3-členná odborná porota v zložení PhDr.A.Luknár, Paed.Dr. J. Farkašovský a J. Székely.

 

Záverečné slovo patrilo predsedníčke KO JDS Bratislava p. Ž. Lomnickej a potom spolu s členmi ústredia JDS na čele s predsedom J. Lipianskym odovzdala všetkým vedúcim súborov i predsedom KO JDS diplomy s upomienkovými darčekmi, ktorými prispeli na toto podujatie obaja hlavní hostitelia – primátor Pezinka a predseda BSK.
18. ročník CPSSS Pezinok 2017 mal veľmi dobrú úroveň po umeleckej aj organizačnej stránke. Pre súbory zo vzdialenejších častí Slovenska bolo zabezpečené ubytovanie 26.9. v Študentskom domove Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre, pre všetkých účastníkov prehliadky bolo zabezpečené priebežné stravovanie.
Každé vystúpenie vo veľkej sále KC odmenilo početné aj domáce publikum potleskom a v nejednej piesni sa k hlasom z javiska pripojil spev divákov.
Priebeh podujatia sledovali a zaznamenali nielen okresné a krajské masmédia, ale aj tvorivá skupina televíznej relácie Generácia. Podrobnú reportáž priniesol aj časopis 3.VEK vo svojom 5. čísle.

 

ZOZNAM zúčastnených SÚBOROV

Bratislavský kraj : folkórny súbor Radosť – Pezinok
spevácky súbor PETRŽALČANKA – Bratislava V.
Trnavský kraj : súbor Bojničan – Bojničky, okres Hlohovec
Nitriansky kraj : spevácky súbor Jatovčanka – Jatov, okres Nové Zámky
Trenčiansky kraj : folklórny súbor KONOPA – Dohňany, okres Púchov
Bansko-bystrický kraj : spevácky súbor POTEŠENIE – Michalová, okres Brezno
Žilinský kraj : spevácky súbor LISKOVIANKA – Lisková, okres Ružomberok
Košický kraj : spevácky súbor BORIEVKA – Margecany, okres Gelnica
Prešovský kraj : spevácky súbor TOPĽANKY – Giraltovce, okres Svidník

Ú – JDS

XVIII. ročník Celoslovenskej prehliadky seniorských speváckych súborov 2017