Oplatí sa v tejto súvislosti pripomenúť, že:

  • v súčasnosti existujú univerzity tretieho veku (UTV) po celom svete v rôznych hybridných formách, vychádzajúcich buď z francúzskeho alebo britského modelu
  • francúzsky model seniorského vzdelávania vychádza z pôsobenia pri materskej univerzite a vyžaduje ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Hoci je iný obsahom, štýlom a formami, ale vzdelávanie v ňom je organizované v univerzitných priestoroch a univerzitnými pedagogickými pracovníkmi
  • anglický model vzdelávania je založený na vzájomnej pomoci, kedy študenti, ktorými sú často odborníci, odchádzajúci do dôchodku, môžu byť lektormi aj naopak. K výučbe sa využívajú rôzne verejné či súkromné priestory a neexistujú v ňom žiadne akademické obmedzenia.
  • viaceré mestá a obce na Slovensku sú zriaďovateľmi Akadémií tretieho veku (ATV), napr. v Spiš. Novej Vsi, Pezinku, Trebišove atď. Vychádzajú z britského modelu seniorského vzdelávania a najstaršia z nich bola založená v r. 1987 trenčianskou nemocnicou.
  • UTV pri vysokých školách fungujú, vychádzajúc z francúzskeho modelu. Prvá takáto UTV bola otvorená na UK v Bratislave 15. 10. 1990. Zásluhu na jej vzniku má aj naša JDS, nakoľko sa na vtedajčom MŠ SR angažovala v prospech založenia tohto inštitútu ako špecifickej vzdalávacej možnosti pre seniorov na vysokých školách.
  • Asociácia UTV na Slovensku (ASUTV), ktorá vytvorila priestor na vzájomnú kooperáciu krokov a každoročne napomáha vytvárať pozitívnu spoločenskú klímu pre rozvoj seniorského vzdelávania, bola založená v roku 1994.
  • na Slovensku v súčasnosti pôsobí 20 UTV, z nich 17 je členom ASUTV
  • v akademickom roku 2018/2019 bolo vo vzdelávacích aktivitách aktívne zapojených celkom 7 934 starších učiacich sa, z nich je 87 % žien, mnohí študujúci už prekročili hranicu 75 rokov. Základný model štúdia je 3-ročný, delený na semestre s rozsahom po 16 – 30 vyučovacích hodín. Ale sú aj kratšie vzdelávacie aktivity – napr. v akad. roku 2017/2018 sa po Slovensku zrealizovalo až 215 vzdelávacích kurzov s minimálnou dĺžkou trvania 1 rok.

Samotný program slávnostného stretnutia Rady ASUTV mal slávnostný aj pracovný ráz. V slávnostnej časti programu sa jej účastníkom prihovorila štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD. Zdôraznila význam a potrebu celoživotného vzdelávania sa v dobe, ktorú žijeme, pre jej obrovskú dynamiku. Preto sa štúdium stáva aj pre seniorov súčasťou ich životného štýlu. UTV vychádzajú seniorom v ústrety a je nanajvýš chvalyhodné, že záujem seniorov o rôzna formy štúdia z roka na rok narastá.

Pri príležitosti 25. výročia bohatej činnosti ASUTV Ministerstvo ŠVVaŠ SR ocenilo ďakovným listom Dr.h.c.Prof. Ing. Ivana Hričovského Dr. Sr, RNDr. Eleonóru Adlerovú CSc a PhDr. Nadeždu Hrapkovú PhD za ich veľké osobné zásluhy v prospech rozvoja seniorského vzdelávania aj kreovania samotnej ASUTV. Ďakovnými listami ocenilo ich prácu aj ústredie JDS, ktoré zastupoval svojím príhovorom aj poďakovaním predseda Ing. Ján Lipiansky.

Potom si zástupcovia všetkých UTV, združených v Asociácii, prevzali z rúk štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR aktuálne osvedčenie o členstve v ASUTV.

V pracovnej časti rokovania sa zástupcovia jednotlivých UTV podelili o svoje skúsenosti z realizácie učebných programov pre seniorov. Viacerými príkladmi z praxe dokumentovali živý záujem seniorov o získavanie nových vedomostí a zručností, ich príkladnú štúdijnú morálku, ale aj ich osobnostný vklad do vzájomných medziľudských vzťahov.

Veľmi zaujímavým príspevkom do programu bola prezentácia výsledkov výskumu na tému: „Sociálna a občianska participácia seniorov“, ktorú prezentovala do. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, Phd. Z výskumu vyplynulo, že si potrebu celoživotného vzdelávania uvedomujú vekové kategórie denných študentov aj študentov – seniorov. Rozširuje sa škála štúdijných tém, o ktoré je záujem. Vítaná je možnosť detašovaných pracovísk, vrátane klubov dôchodcov aj denných centier seniorov. Narastá záujem o intergeneračné formy vzdelávania pre ich etický aj emocionálny vklad. 

Rokovanie Rady ASUTV bolo celým svojím obsahom hodné oslavovaného 25. výročia. Stavalo totiž na bohatých skúsenostiach uplynulých rokov a súčasne bolo naplnené novými podnetmi a energiou vekovo mladších reprezentantov vedenia jednotlivých UTV naprieč Slovenskom, ktorým sa chce v tejto oblasti vzdelávania pracovať a naplno ju rozvíjať, konštatovala v záverečnom slove prezidentka ASUTV Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. 

„Vzdelanie nie je odpoveď na otázku. Vzdelanie je prostriedok na to, ako odpovedať na všetky otázky.“

Bill Allin

V aule Slovenskej technickej univerzity sa 5. 12. 2019 uskutočnilo slávnostné zasadanie Rady Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku pri príležitosti 25. výročia jej vzniku