Informácia o Rekondično – liečebných pobytoch seniorov s dotáciou v roku 2018, 

organizovaných Jednotou dôchodcov na Slovensku

Vážení záujemcovia o Rekondično – liečebné pobyty,

Ďakujeme za Váš záujem a za vaše e-meily. Bohužiaľ ich nemôžeme vybaviť. Jednota dôchodcov na Slovensku ( JDS ), je občianska združenie, ktoré v prvom rade chráni oprávnené požiadavky dôchodcov v oblasti sociálnej, zdravotnej a právnej.

Nemáme platených funkcionárov, všetci sme dobrovoľní pracovníci. Nie sme cestovná kancelária.

Najmä pre našich členov, ktorých je viac ako 93 tisíc, sme sa podujali v zmysle zákona organizovať rekondičné  pobyty, na základe podaného projektu.

Pobyty nepredávame, iba ich organizujeme pre našich členov cez krajské, okresné a najmä základné organizácie JDS, ktorých máme  tisícdvesto.

Nečlenovia JDS sa môžu uchádzať o pobyty v kúpeľoch s ktorými budeme mať uzatvorenú zmluvu. Taktiež sa môžu uchádzať o pobyty v sieti hotelov SOREA a.s.

Aká je súčasná situácia v príprave rekondičných pobytov JDS :

  • Projekt na rok 2018 sme v termíne odovzdali.
  • Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny SR nám projekt schválilo  a pridelilo dotáciu na 4 740 pobytov..
  • Na základe Verejného obstarávania pripravujeme Zmluvy o poskytovaní služieb s poskytovateľmi 
  • V prípade priaznivého vybavenia predpokladáme, že rekondičné pobyty JDS budú zahájené dňom 5.mája 2018.  

Začiatok realizácie rekondičných pobytov bude uverejnený v médiách

 

Pobytu s dotáciou sa môže zúčastniť občan SR, poberateľ starobného alebo  predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku, ktorý nevykonáva činnosť,  zakladajúcu si nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, má trvalý pobyt na území SR.

Neplatí to pre invalidných dôchodcov mladších ako je dôchodkový vek, tí sa pobytov nemôžu zúčastniť.

Na pobyt nie je právny nárok. 

apríl  2018 Ing. Igor Fabián

prvý podpredseda

Rekondično – liečebné pobyty seniorov s dotáciou v roku 2018