Letné podujatia v JDS? Podľa zvyklostí z predošlých rokov bývalo ich vždy menej ako počas ostatných mesiacov v roku a väčšinou sa orientovali na turistické, športové a relaxačné aktivity. Tento rok, poznačený pandémiou COVID 19 a dlhý čas limitovaný karanténnymi opatreniami, značne vybočil zo zabehnutého rámca činnosti aj v našich organizáciách JDS. Mnohé podujatia, naplánované na výročných schôdzach začiatkom roka 2020, ostali zatiaľ len v slovnej podobe. 

Avšak pre nás, seniorov, nie je príznačná rezignácia. V súčasnosti, keď sa náš občiansky život pomaly normalizuje, nabiehame aj my do pomyselného rozbehnutého vlaku možných činností – prehodnocujeme pôvodné plány činnosti a vyberáme možnosti, ako sa opäť stretávať a zmysluplne si vypĺňať voľný čas.

Preto otvárame poštovú schránku redakcie časopisu 3.vek a vyberáme z nej niektoré zaujímavé informácie o rozbiehajúcich sa aktivitách v našich organizáciách:

(Ne)umlčaná kultúra v Prievidzi s účasťou našich senioriek…

V stredu 1. júla o 17:00 sa konala vernisáž najlepších diel, zapojených do multižánrového projektu RKC (Regionálne kultúrne centrum) v Prievidzi „(Ne)umlčaná kultúra“, ktorý sa uskutočnil počas epidémie koronavírusu COVID-19. Táto zaujímavá aktivita oslovila viac ako 80 autorov.

Prispeli do nej aj Ing. Eva Špeťková Bucáková výtvarnou tvorbou (maľbou) a Anna Trgiňová literárnou tvorbou, dve členky OO JDS Prievidza v kategórii nad 65 rokov. 

Na prvom zasadnutí OO JDS v Prievidzi po karanténe 7.7.2020 zablahoželala obom účastníčkam projektu aj predsedníčka KO JDS Trenčin Mgr. Anna Prokešová. Zdôraznila, že práve obdobie nedávnej prísnej karantény prežívali mnohí seniori omnoho ľahšie, ak sa naplno venovali svojim záľubám a priateľským kontaktom prostredníctvom sociálnych sietí. Ocenila kreatívny prístup RKC v Prievidzi, nasmerovaný do rôznych vekových kategórií obyvateľov mesta vrátane seniorov. 

Text: Mgr.A.Prokešová a Ing. Eva Špeťková B.

Foto: A.Trgiňová

Jubilejný X. ročník okresných športových hier seniorov  v Prešove  

V peknom športovom areáli SOŠ lesníckej  v Prešove  sa 3. júla 2020 uskutočnilo toto jubilejné zápolenie športovcov z mestských a základných organizácií  OO JDS  Prešov. Predseda org. výboru a OO JDS J. Čižmár zdôraznil v úvodnom príhovore význam športových aktivít, turistiky i  pobytu v prírode v živote dôchodcov aj v tvorivej činnosti ZO JDS. Privítal vzácnych hostí na čele s Andreou Turčanovou, primátorkou mesta Prešov, poslancov MsZ , pracovníkov MÚ Prešov, riaditeľa hostiteľskej SOŠ lesníckej v Prešove a funkcionárov JDS. 

Slnečné počasie  všetkým prialo,  a tak sa cieľ organizátorov o konaní OŠH úspešne zrealizoval.  Bol prejavom zdravej športovej rivality, súťaživosti, ale najmä vyjadrením  zmyslu prostého, bodrého priateľstva ľudí. V kategórii „ženy“ sa stala celkovou víťazkou pani E. Vaľková, v kategórii „muži“ zvíťazil pán P. Celík a v súťaži družstiev si prvenstvo vybojovala I. MsO JDS Prešov- Sekčov, získala aj putovný pohár.  

V  záverečnom vyhodnotení X. OŠH JDS Prešov ocenil J. Čižmár veľmi aktívny podiel športovcov, vedúcich družstiev i rozhodcov na ich dobrom priebehu. Vyzdvihol prácu členov org. štábu aj  IV. MsO JDS Prešov- Pod Kalváriou, ktorá bola spoluorganizátorkou a gestorkou týchto hier.

PaedDr. Milan Korkobec, OO JDS Prešov

UŽ AJ MLYNKY ORGANIZOVANE

4. februára 2020 na ustanovujúcej schôdzi sme po dlhých rokoch váhania vstúpili do Jednoty dôchodcov Slovenska. Raketovým štartom sme sa rozbehli, ale pandémia aj nás načas zastavila. A opäť začíname ožívať. Zatiaľ raz v mesiaci máme klubové stretnutia, na ktorých sme privítali niekoľko zaujímavých hostí. 

Koncom júna sme už mohli zorganizovať plánovanú exkurziu do Spišskej Novej Vsi k stému výročiu úmrtia M.R.Štefánika, začiatkom júla zase výlet vlakom do Košíc. V Spišskej Novej Vsi nás sprevádzali študenti Hotelovej akadémie, odbor cestového ruchu spolu s p. učiteľkou, stretnutie sprostredkovala Mgr. J. Prochotská, podpredsedníčka OO JDS, a pozdraviť nás prišla aj predsedníčka Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v SNV PhDr. R. Kormošová, PhD, autorka knihy Po stopách rodiny M. R. Štefánika na Spiši, ktorú nám aj darovala. 

Je už toho dosť, čo máme za sebou, ale ešte viac nás čaká. Snažíme sa, aby sme aj my, dôchodcovia v našej obci, mali svoje miesto, kde sa môžeme realizovať, stretnúť, byť užitoční. Aby sme nestratili zmysel života. 

ZO JDS Mlynky

Pomaly sa rozbieha naša pravidelná činnosť