3. februára 2021 sa v priestoroch sekretariátu ústredia JDS uskutočnilo jedinou možnou formou – videokonferenciou – rokovanie Predsedníctva JDS, ktorého sa zúčastnili všetci predsedovia KO JDS a podpredsedovia JDS (8+3= 11 úč.). Pre zdravotné dôvody, ktoré pretrvávajú už dlhší čas, sa na rokovaní nezúčastnil predseda JDS Ing. J. Lipiansky. Z jeho poverenia viedla rokovanie podpredsedníčka pre ekonomiku p. Valéria Pokorná.

Predmetom rokovania boli viaceré administratívno-hospodárske úkony, ktoré súvisia s povinnou ročnou administratívou občianskeho združenia JDS, informácia o stave podávania žiadostí na MPSVaR SR na tradičné projekty (vrátane finančnej dotácie na RLP, EUROLAG a časopis 3.vek). Ďalšie projekty na obľúbené celoslovenské podujatia, ktoré zvykli smerovať na MK SR, nemohli byť podané, nakoľko príslušné ministerstvo zatiaľ nezverejnilo nové výzvy. 

Predsedovia KO JDS informovali o stave členskej základne v KO JDS a dostupných formách dobrovoľníckej činnosti, do ktorej sa členovia JDS po celom Slovensku ochotne zapájajú. Sú príkladom v dodržiavaní karanténnych opatrení. V značnej miere využívajú sociálne siete a internet na vzájomnú komunikáciu a podporu rôznych záujmových aktivít v domácom prostredí. Sú aktívnou zložkou občianskej verejnosti, s ktorou sa stále oplatí počítať.

Podpredsedovia JDS pp. V. Pokorná a A. Luknár informovali o viacnásobnej snahe vyvolať pracovné rokovanie zástupcov JDS s predsedom NR SR aj ministrom PSVaR SR s cieľom oživiť a konkretizovať spoluprácu v zmysle znenia Memoranda o vzájomnej spolupráci, prijatého ešte v máji r. 2020. V záujme získať podporu pre širokú agendu, ktorá sa bytostne dotýka seniorov na Slovensku, nielen združených v JDS, rokovali s viacerými poslancami NR SR. 

 Z rokovania Predsedníctva JDS vyplynulo viacero pracovných uznesení vrátane jednohlasného súhlasu k povereniu podpredsedníčky p. Pokornej právoplatným zastupovaním predsedu JDS. Smerom k členskej základni JDS bolo prijaté súhlasné odporúčanie, vzhľadom na polarizáciu spoločnosti, zúčastniť sa podľa vlastného uváženia podpisovej iniciatívy za vypísanie Referenda k predčasným voľbám. 

Sme radi, že sa našiel spôsob vzájomnej pracovnej komunikácie reprezentatívneho orgánu JDS v kolektívnej forme. Bez nej – podľa Stanov JDS – by nemohol riadne plynúť vnútorný život nášho občianskeho združenia. Preto obdobnú videokonferenciu usporiadame aj  o mesiac.                                                                                                                

Ústredie JDS

Predsedníctvo JDS rokovalo on line