Požadované služby: 

Poskytnutie komplexných vydavateľských služieb pozostávajúcich z redakčného spracovania, editovania, jazykovej korektúry, grafického spracovania materiálov a článkov približne v jednomesačných intervaloch.

Súčinnosť verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ dodá texty, podklady a materiály pre redakčné spracovanie časopisu spolu s objednávkou na jednotlivé čísla.


Poverenie na vykonanie procesu verejného obstarávania

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“):  

Jednota dôchodcov na Slovensku, Ústredie, Výhonská 1, Bratislava, zastúpený: Ing. Jánom Lipianskym, PhD,   IČO: 00897019, DIČ: 2020796844,  neplatca DPH, kontakt: e-mail: jds@jds.sk, tel.: 02 50240297, www.jds.sk

2. Identifikácia poverenej osoby: (titul, meno a priezvisko; prípadne funkcia) 

Ing. Magdalena Scheberová, Pod Vajánkom288/1, 013 02 Nededza, SZČO v predmete podnikania: verejné obstarávanie, IČO: 43926398  DIČ: 1023055396, neplatca DPH, e-mail: mscheberova@centrum.sk, tel.: 0904214255 

3. Predmet verejného obstarávania – zákazka na poskytnutie služby:Príprava, tlač a distribúcia časopisu Tretí vek“

Stručný opis zákazky:     

Predmetom zákazky je kompletná grafická úprava, redakčná príprava a tlač časopisu JDS a distribúcia časopisu „TRETÍ VEK“. Pre rok 2021 sa požaduje vydanie 4 čísla ročníka 2021 (náklad každého jedného čísla je  4 500 ks), v období od 01.08. 2021 najneskôr do 05. 12. 2021 a jeho distribúcia na vopred určené miesta

Požadované služby na predmet zákazky: 

Poskytnutie komplexných vydavateľských služieb pozostávajúcich z redakčného spracovania, editovania, jazykovej korektúry, grafického spracovania materiálov a článkov približne v jednomesačných intervaloch                                                                                                                                                        

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 7 633.- eur bez DPH 

Verejný obstarávateľ definovaný v bode 1. tohto poverenia, týmto poveruje osobu definovanú v bode 2. tohto poverenia k realizácií verejného obstarávania  zákazky definovanej v bode 3. tohto poverenia, v súlade so ZVO.  


Poverenie k vykonaniu verejného obstarávania | Výzva na predloženie ponuky Tretí vek | Príloha č. 1 a 2 | Rámcová dohoda

Výzva na predloženie ponuky „Príprava, tlač a distribúcia časopisu Tretí vek“ (2021)