6. júla 2021 prijal predseda Vlády SR Eduard Heger delegáciu Predsedníctva JDS, vedenú predsedom JDS Ing. Jánom Lipianskym. Predmetom rokovania boli nielen základné informácie o histórii a bohatej činnosti JDS za uplynulých 30 rokov, ale hlavne súčasná situácia v našej spoločnosti, poznačená jednotlivými obdobiami pandémie COVID 19 z pohľadu a v prežívaní generácie seniorov. 

Mnohopočetná členská základňa JDS predstavuje aktívnu zložku občianskej verejnosti, ktorá veľmi citlivo reaguje na spoločenské dianie. Rada sa na ňom zúčastňuje z pozície uvedomovania si nielen osobnej zodpovednosti, ale aj pracovného a duševného posolstva smerom ku generácii svojich detí a vnúčat. Avšak aj citlivo reaguje na formy záujmu a starostlivosti o seniorov zo strany občianskej verejnosti i kompetentných štátnych orgánov.

Členovia P JDS informovali pána premiéra o aktivitách v rámci svojich KO JDS aj o podujatiach celoslovenského charakteru, ktoré sa mohli realizovať pri plnom rešpektovaní jednotlivých stupňov karanténnych opatrení, ako aj o základných požiadavkách a návrhoch JDS smerom k relevantným rezortom Vlády SR.  

Predseda Vlády SR ubezpečil svojich hostí o osobnom záujme, ale aj ostatných členov vlády, venovať širokej problematike života seniorov na Slovensku dôkladnú  a permanentnú pozornosť. Uvítal možnosť ďalších vzájomných pracovných stretnutí a ubezpečil zástupcov P JDS, že sa po letných prázdninách s nimi rád opätovne stretne.

Delegácia Predsedníctva JDS u predsedu Vlády SR Eduarda Hegera