Stojíme spoločne na prahu roka 2022, a tak nám dovoľte popriať do neho hlavne veľa zdravia a osobnej i rodinnej, priateľskej pohody. 

Rok 2022 je pre naše občianske združenie významným rokom, kedy budeme spoločne na XII. sneme JDS hodnotiť naše aktivity aj rozvoj za obdobie uplynulých štyroch rokov  

Roky 2018 – 2022, ako veľmi sa od seba líšia svojou kvalitou, náročnosťou i politicko-spoločenskou klímou! Veď v roku 2018, keď sme schvaľovali hlavné úlohy aj celkovú perspektívu vývoja našej JDS, keď sme plánovali, ako veľkolepo oslávime jej 30. výročie, nedalo sa tušiť, ako sa v mnohom zmení celková spoločenská klíma a to nielen na Slovensku. Kým prvé dva roky: 2018, 2019 sa ešte naplno niesli v perspektíve neustáleho rastu našej členskej základne aj celkovej činnosti všetkých organizácií JDS, nasledujúce roky 2020, 2021 negatívne poznamenala pandémia COVID-u 19. Dlhé obdobia karantény aj vyhláseného núdzového stavu, vlastné obavy ľudí pred hrozbou neznámeho infekčného ochorenia spôsobili, že sa činnosť našich základných organizácií ocitla skoro na nule. 

Čo sa však nemohlo celkom utlmiť, čo muselo fungovať ďalej, to boli prevádzkové požiadavky na funkčnosť ústredia JDS, ako aj udržiavanie spoločenského kreditu JDS, občianskeho združenia s viac ako 100 tisícovou členskou základňou. Bolo treba reagovať na politicko-spoločenské zmeny po voľbách poslancov do NR SR a následne po vymenovaní  novej Vlády SR. Bolo potrebné reagovať hlavne na rôzne zmeny týkajúce sa sociálnej politiky štátu smerom k nám, dôchodcom a rovnako aj na mnoho zmien, nielen vynútených pandémiou, v oblasti slovenského zdravotníctva. Kým v predchádzajúcom období nebol problém zvolávať predsedníctvo JDS, ako vrcholného orgánu nášho o. z., a spoločne riešiť stratégiu činnosti, v období núdzového stavu to bolo možné len vďaka internetu. Rovnako bola sťažená akákoľvek činnosť aj na úrovni krajov i okresov, spomalil sa chod vzájomnej komunikácie. Pre mnohých našich členov priniesol tento stav pocit frustrácie, ktorý sa neraz prejavil rezignáciou. Ale na druhej strane aj nemalým množstvom telefonátov a mailov – hlavne negatívnych.

Dnes – s ohliadnutím na celé predošlé obdobie môžeme konštatovať, že našu JDS doterajší priebeh pandémie síce poznačil, ale nevynuloval. Akonáhle sa dalo, dokonca aj v najnepriaznivejšom období si členovia základných organizácií vedeli nájsť cestu k sebe a vzájomne si pomáhať, podporovať sa. Funkcionári JDS vedeli zabezpečiť potrebné organizačné úkony, ktoré vyplývajú zo stanov JDS a dokonca sa nám podarilo dať do chodu viaceré obľúbené aktivity – RLP, turistické a športové podujatia, spoločenské stretnutia, a pod. Ďalej vychádza časopis 3. vek  a funguje naša webstránka. Zorganizovali sme aj celoslovenské prehliadky: speváckych súborov v Rožňave, Zlatých rúk v Bratislave, v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov v Trenčianskych Tepliciach. Podarilo sa nám presťahovať kancelárie ústredia JDS do nových priestorov, a tak uchrániť administratívno-technické zázemie, ktoré naše o. z. bezpodmienečne potrebuje. 

V čase uvoľnených karanténnych opatrení sa konali pracovné rokovania predsedníctva JDS aj ústrednej revíznej komisie, aby riešili naliehavé organizačné úlohy vrátane personálnych. Hľadali sa aj využili viaceré možnosti komunikácie s čelnými predstaviteľmi štátnej správy, s cieľom zasadzovať sa za riešenie dôležitých otázok, týkajúcich sa  života seniorov v oblasti sociálnej a zdravotnej. Predsedníctvo JDS zabezpečilo niekoľkokrát vlastnými silami rozvoz farmaceutických prípravkov na podporu imunity do všetkých KO JDS. Na webstránke jds.sk ústredie JDS viackrát zabezpečilo prenos dôležitých informácií o COVID 19 priamo z MZ SR.  

Žiaľ, súčasná pandemická situácia citeľne zaútočila aj na našu členskú základňu. Museli sme sa rozlúčiť s mnohými našimi členmi aj zaslúžilými funkcionármi JDS a nie vždy sa nám podarilo im aj dostatočne dôstojne poďakovať. Ochorenie COVID 19 zaútočilo na mnohých našich členov alebo ich rodinných príslušníkov a neraz zanecháva dlhodobú ujmu na ich zdraví. Trápia nás aj problémy ekonomického rázu a rozhodne nie sme spokojní s viacerými krokmi štátnych orgánov vo vzťahu k nám, seniorom. S tým, ako nás posúvajú len do roviny trpenej občianskej vrstvy.

Rok 2022 je pre nás významným, dôležitým rokom. Je to rok, kedy sa v okrese zvolení delegáti stretnú na XII. sneme JDS, aby prerokovali ďalšie smerovanie nášho o. z. Ale je to aj rok volieb do samosprávnych orgánov v našom štáte. Tam máme možnosť svojím hlasom podporiť tých občanov zo svojho bezprostredného okolia, o ktorých vieme, že sa dokážu zasadiť svojím hlasom, svojím všestranným vplyvom na riešení závažných aktuálnych úloh a výziev v prospech blaha občanov Slovenska vrátane nás, seniorov. 

Priatelia, členky a členovia JDS,

ďakujeme vám, že spoločne utvárame spoločenstvo seniorov na Slovensku, ktoré dáva o sebe vedieť svojimi aktivitami aj pozitívnymi postojmi k životu a mladším generáciám občanov. Naša činorodosť a záujem o veci verejné, ale aj empatia k najbližšiemu rodinnému či občianskemu okoliu sú tým najlepším posolstvom do každého nového dňa. Podporujme sa navzájom a hľadajme v sebe dostatok vnútorných síl na zdolávanie každodenných starostí.

Postarajme sa spoločne, aby rok 2022 bol pre nás rokom, ktorý nás pozitívne posunie ďalej a k lepšiemu.

Ústredie JDS

Vážené členky a členovia JDS, priatelia!