Na jeho pracovnom rokovaní sa otvorilo niekoľko dôležitých tém. Prvou bolo otvorenie činnosti JDS v roku 2022, a preto sa precizoval a schválil Plán Hlavných úloh v JDS na rok 2022 aj časový harmonogram k výročným členským schôdzam v ZO JDS, okresným a krajským snemom aj k XII. celoslovenskému snemu JDS. Dlhé obdobie prísnych karanténnych opatrení silne poznačilo činnosť v JDS, čo sa prejavuje nielen v rekapitulácii výberu členských príspevkov za roky 2020 a 2021, ale aj v úbytku rôznych záujmových činností vrátane skutočne absolvovaných obľúbených RLP. Bude preto na všetkých funkcionároch, ale aj členoch JDS, aby v nadväznosti na uvoľňujúce sa karanténne opatrenia opätovne naštartovali vo vnútri svojich organizácií čulý život. V Pláne hlavných úloh sú zaradené aj rámcové údaje k tradičným celoslovenským podujatiam. 

Ďalším blokom rokovania P JDS bola interakcia JDS a možnosti spolupráce s viacerými subjektami: s MPSVaR SR ohľadne žiadostí o dotácie, s MIRRI o podmienkach prípravy celoslovenského školenia seniorov v digitálnych zručnostiach, s Úradom vlády SR ohľadne doplnenia ďalšieho zástupcu JDS do Rady vlády  SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík starnutiu populácie. Bolo prerokované a schválené znenie Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a JDS. Na rokovaní P JDS bol prítomný poslanec NR SR Ing. M. Borguľa v nadväznosti na priebežné hodnotenie úloh, ku ktorým sa podpísaním Memoranda o vzájomnej spolupráci s JDS ešte v roku 2020 zaviazal predseda NR SR B. Kolár. Členovia P JDS pp. M. Kotian, A. Petričová a M. Fabiánová sa obrátili na p. poslanca s niekoľkými dôležitými požiadavkami ohľadne valorizácie dôchodkov, vdoveckej agendy, ale aj k žiadosti o zvýšenie príspevku na RLP zo strany MPSVaR SR.

V rámci vnútorných organizačných otázok prerokovalo P JDS návrh na zloženie sociálno-zdravotnej komisie pri Ú JDS, ktorej prvé zasadnutie sa uskutoční 10. februára 2022. Po odsúhlasení v P JDS bol do Sociálnej poisťovne poslaný návrh prijať za člena Dozornej rady SP za JDS Dr. M. Kotiana. Do Plánu hlavných úloh na rok 2022 bola zaradená požiadavka pripraviť návrh novelizácie Stanov JDS, ktorý by mal prerokovať Snem JDS. K vypracovaniu návrhu musí byť utvorená odborná komisia. Ďalší návrh sa týka nového celoslovenského podujatia  Babička a dedko roka – nakoľko KO JDS Prešov má s obdobným podujatím skúsenosti, bude P KO JDS Prešov participovať na príprave propozícií aj na možnej realizácii celoslovenského kola s ústredím JDS. Predsedovia KO JDS preveria vo svojich organizáciách silu záujmu o toto navrhované podujatie.

Rokovanie P JDS viedla podpredsedníčka JDS p. Valéria Pokorná, poverená zastupovaním predsedu ako schválený štatutárny zástupca JDS. Na rokovaní P JDS bol prítomný predseda ÚRK p. M. Borš a rokujúcim bola predstavená nová účtovníčka pri Ú JDS p. M. Kalmanová.

Najbližšie rokovanie P JDS je plánované na 23. februára 2022.

Red. –

26. januára zasadalo Predsedníctvo JDS