„Žijeme vo veľmi ťažkej dobe, čo pôsobí na našu pohodu a samotnú psychiku. Najprv to bola pandémia a teraz vojna na Ukrajine, ktoré nám v určitom spôsobe zmenili a menia zaužívané spôsoby života. Avšak je na nás – ľuďoch, aby sme svojim životom, správaním a činmi vrátili život späť do starých koľají. Aj preto rokovanie našej hodnotiacej členskej schôdze ZO JDS v Belej – Duliciach za obdobie rokov 2018 – 2022 môžeme považovať za náš prínos k návratu do starých koľají a takisto aj štart do toho bežného života.“ Týmito slovami začala viesť schôdzu Jana Matejčíková, ktorá sa konala 29. 03. 2022. Rokovanie schôdze poctil svojou účasťou aj vystúpením Ing. Jozef Surman, člen OO JDS v Martine. V úvode programu vystúpili žiaci ZŠ z Belej – Dulíc s krásnym kultúrnym programom, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Potom sa už ujala slova predsedníčka ZO JDS p. Vierka Rúfusová. Na začiatku skonštatovala, že naša ZO JDS má 126 členov. Minútou ticha sme si spoločne uctili pamiatku našich členov, ktorí odišli do večnosti. Veľmi nás potešilo, že sme prijali aj 17 nových členov, ktorí svojimi dobrými nápadmi a zapájaním sa do činnosti isto obohatia naše stretnutia. 

Zorganizovali sme zájazdy na trase Čičmany – Rajecká Lesná – Rajecké Teplice – Bytča, druhý zájazd Štúrovo – Maďarský Ostrihom – Tekovská Kúria a trhy v Jablonke v Poľsku. Zúčastnili sme sa divadelných predstavení v Martine a Banskej Bystrici, čo sme spojili aj s prehliadkou mesta Banská Bystrica. V Kine Strojár v Martine sme sa zúčastnili 4-krát na Šlágerbombe. Zrelaxovať sme sa chodili do Turčianskych a Rajeckých Teplíc. Každoročne organizujeme posedenie pri guľáši, kde pripravujeme rôzne súťaže, losujeme tombolu a kto má chuť, si aj zatancuje pri živej hudbe. Tieto posedenia boli vždy spojené aj s vystúpením našej mužskej speváckej skupiny „Seniori spod Lysca“. Vystupovali na všetkých našich akciách, ale aj pri príležitosti osláv SNP a pri zapálení vatry v našej obci. Zúčastnili sa krajskej prehliadky speváckych a tanečných súborov v Martine a Žabokrekoch. Vystupovali aj na dvoch ročníkoch Vojenských melódií v Sučanoch a na Senior paráde pri príležitosti Hodžových dní. Ich ďalšie účinkovanie však zastavila choroba niekoľkých členov. Boli by sme veľmi radi, keby sa nám podarilo obnoviť činnosť speváckej skupiny. Dobre sa nám rozbehla činnosť klubu, kde sme spomínali na staré zvyky a obyčaje, ktoré pekne spracovala vedúca klubu pani Vierka Kováčiková. Keď bolo pekné počasie, chodili sme na prechádzky po okolí. Zapájali sme sa aj do akcie Zvony, kde sme zabezpečovali zvonenie na kostolných zvonoch. Zorganizovali sme vychádzku na rozhľadňu nad Belou a do Jasenskej doliny, ako aj brigádu na čistení cintorínov v Belej a Duliciach. Krajský turistický zraz seniorov sa konal v Jasenskej doline, kde naša organizácia pripravila pre zhruba 200 seniorov 3 turistické trasy a rôzne športové súťaže. V nových tričkách s erbom obce a logom JDS sme sa zúčastnili Okresných športových hier na ZŠ Východná, v Slovanoch a v Dražkovciach. Zúčastňovalo sa nás 8 – 10 súťažiacich, kde sme sa pravidelne umiestňovali na popredných miestach a získali sme 8 zlatých, 5 strieborných a 6 bronzových medailí, Turistických dňoch v Turanoch, Ďanovej a na Bystričke a Turnaja v kolkoch o putovný pohár predsedu Okresnej organizácie JDS. Zúčastňujeme sa liečebno-relaxačných pobytov, ktoré pravidelne prideľuje KO JDS pre ZO podľa záujmu. Relaxovali sme v kúpeľoch Nimnica, Dudince, Turčianske Teplice a Lúčky. 

Rokovanie schôdze sme si obohatili výstavkou krásnych ručných prác našich seniorov. Pred ukončením rokovania Hodnotiacej členskej schôdze poďakovala Jana Matejčíková odchádzajúcej predsedníčke pani Vierke Rúfusovej a odchádzajúcim členom výboru pani Táničke Blizniakovej a pánovi Ivanovi Šalagovi za prácu, ktorú odviedli v prospech našej ZO JD a do ďalších rokov im popriala veľa zdravia. 

Novozvolený výbor bude pracovať v tomto zložení – Jana Matejčíková, Viera Rišiaňová, Nela Kuzmová, Danka Jesenská, Milina Sauchová, Jana Petrovičová, Peter Bízik, Eva Ďuríková, Alena Bernátová a Jana Jesenská. Za predsedníčku ZO JD bola jednohlasne zvolená Jana Matejčíková.  Prajeme novému výboru do ďalšej práce veľa dobrých nápadov, síl a spokojných seniorov.

Na záver chceme poďakovať za dobrú spoluprácu starostovi obce Ing. Igorovi Kapustovi, Obecnému úradu, Urbariátu, Jednote SD, ako aj ZŠ v Belej-Duliciach a vysloviť presvedčenie, že táto spolupráca bude pokračovať aj naďalej. 

Text: Jana Matejčíková, foto: Viera Rišiaňová, Peter Bízik

Seniori z Belej-Dulíc bilancovali