Po viac ako dvojročnej nútenej prestávke, sa dňa 1. apríla stretli modranskí seniori, členovia MsO JDS, aby zhodnotili uplynulé 4-ročné obdobie svojej činnosti. Ako v úvode svojho príhovoru konštatoval predseda Vladimír Medlen, v pamäti mnohých z prítomných ostal deň 5. marec 2020 kedy sa seniori stretli v hojnom počte na fašiangovom posedení v Lanžhote u Osičkov. Že to bolo na dlhý čas ich posledné spoločné  stretnutie, s tým vtedy nikto ani vo sne nepočítal… 

Hodnotiaceho rokovania sa v Kultúrnom dome Ľ. Štúra zúčastnilo viac ako 70 členov organizácie za prítomnosti hostí: predsedníčky OO JDS Pezinok Márie Miškierikovej, primátora Modry Juraja Petrakoviča, poslanca MsZ Jána Ziga a riaditeľky MsCSS Modra Jany Machalovej. Zhodnotenie 4-ročného obdobia  predniesol predseda MsO JDS a uviedol, že činnosť seniorov bola rôznorodá, zameraná na voľnočasové aktivity a záujmy v oblasti spoločenskej, kultúrnej, športovej, vzdelávacej a poznávacej. V  spoločenskej oblasti to boli dva tradičné „Plesy seniorov“ aj v povianočnom období  tri novoročné stretnutia s kultúrnym programom. Pre svojich jubilantov (celkom 119) pripravili dvakrát ročne slávnostné stretnutia. Prišlo aj na kulinárske aktivity – výrobu preslávených a žiadaných fašiangových šišiek aj modranských vychýrených „frkacúl“, cestovín iba do sviatočných polievok. Bohužiaľ, tie z marca v r. 2020 pre pandémiu zostali nedokončené… 

Seniori sa každoročne aktívne zapájali do konania slávností vinobrania – v rokoch 2018 a 2019 sa v alegorickom sprievode zúčastnilo viac ako 35 členov JDS a  vytvorili v priliehavom kostýmovom stvárnení alegóriu živého vinohradu. V r. 2018, plnom významných výročí (100 rokov od ukončenia 1. svet. vojny a 100. výr. vzniku 1. ČSR), boli v klube seniorov usporiadané spomienkové stretnutia s kultúrnym programom za účasti herca J. Sarvaša a predstavenie knihy modranskej autorky Agáty Petrakovičovej  „Modranská stopa Samuela Zocha“, o živote a pôsobení tohto spolutvorcu Martinskej deklarácie. 

Pestrú a bohatú činnosť vyvíjali naši seniori v športových voľnočasových aktivitách. Tradičným bol Novoročný stolnotenisový turnaj, ktorý sa konal trikrát – vždy v januári v priestoroch telocvične Gymnázia K. Štúra. Záujmu sa tešil aj dvakrát uskutočnený Mikulášsky žolíkový turnaj. V r. 2018 a 2019 sa tradične konali v máji Mestské športové hry seniorov. V r. 2019 sme boli organizátormi XVI. ročníka Okresných ŠH seniorov okresu Pezinok. V marci 2019, keď sa uskutočnil 1. roč. Zimných celoslovenských ŠH  seniorov v Nižnej nad Oravou, dosiahol na nich vzácne umiestnenie náš člen Vlado Kliman – v kategórii slalomu mužov nad 70 rokov získal 2. miesto.  

Obľúbenou voľnočasovou aktivitou modranských seniorov je hra „petanque“.  V r. 2014 aktivisti vybudovali malé ihrisko na nádvorí v našich klubových priestoroch. Tu sa hralo pravidelne aj keď v skromných podmienkach. Na jeseň 2018 nastal významný posun, keď skupina nadšencov pod taktovkou Vincenca Mráza, iniciovala práce na prestavbu areálu bývalého volejbalového ihriska na Modranskom štadióne na petangové ihrisko. Boli revitalizované lavičky, upravený okolitý terén. Vysadila sa zeleň a upravili objekty na odkladanie športových potrieb. Premiérové predstavenie ihriska sa uskutočnilo 1. mája 2019 turnajom 17-tich dvojíc z okresu Pezinok, ktorý bol zaradený do programu Okresných športových hier. V októbri 2019 nadšenci petangu usporiadali 1. roč. turnaja 4-členných družstiev o „Putovný pohár“ OO JDS Pezinok. 

V oblasti kultúrnych aktivít sme pre členov zabezpečili tri návštevy divadelného predstavenia v Nitre a dve na vianočnom koncerte Veľkého zboru Donských kozákov v koncertnej sieni RTVS v Bratislave. V r. 2019  sme dvakrát s veľkým úspechom zorganizovali retro akciu so živou hudbou „Čaj o piatej.“  V minulom  roku, v období čiastočných uvoľňovaní opatrení, sa uskutočnil v parku pred kultúrnym domom „Prvý senior-juniáles“ za prítomnosti cca 70 účastníkov. 

V súlade s uzatvoreným „Memorandom o partnerskej spolupráci miest Benátky nad Jizerou, Hustopeče a Modra bolo naše mesto organizátorom tábora seniorov, ktorý sa v r. 2018 konal v Štúrove a v r. 2021 v Tatranskej Lomnici. V hodnotenom období sme pre členov JDS organizačne zabezpečili tri 3-dňové poznávacie zájazdy do Prahy. Letný autobusový zájazd s 52 účastníkmi sa konal 25. – 27. 6. 2018. Dvakrát to bol 3-dňový vlakový zájazd do atmosféry adventnej Prahy, v decembri 2018 spojený s návštevou opery Bedřicha Smetanu Predaná nevesta a v r. 2019 to bol zájazd na predstavenie „Kdyby tisíc klarinetů“ v divadle Semafor. V dňoch 25.-27. 6. 2019 sa konal 3-dňový náučno-poznávací zájazd pre 52 členov za poznaním pamiatok Južných Čiech. Na jeseň 2018 sa 48 seniorov zúčastnilo zájazdu do Zvolena s prehliadkou zámku a dreveného artikulárneho kostola v Hronseku. Jarná poznávacia sezóna v r. 2019 začala zájazdom do Kroměříža s prehliadkou historického olomouckého arcibiskupského paláca a návštevou výstavy Flóra Kroměříž. Jednodňový jesenný výlet s 50 seniormi smeroval do Rajeckej doliny na prehliadku typickej ľudovej architektúry v Čičmanoch a Slovenského betlehema v Rajeckej Lesnej. Prvý a aj zatiaľ náš posledný zájazd v r. 2020 sa uskutočnil 5. 3. 2020 do spomínaného Lanžhota.

Činnosť našej MsO JDS bola od marca 2020 ovplyvnená všeobecnou pandemickou situáciou. Jedným z najväčších negatívnych dopadov tejto situácie je, že priestory na činnosť JDS sú od marca 2020 až podnes z karanténnych dôvodov trvalo nedostupné pre našu klubovú činnosť. Napriek nepriaznivej situácii využívali naši členovia pre svoje voľnočasové aktivity najmä petangové ihrisko, kde sa stretávali za dodržiavania platných opatrení. V minulom roku 7. júla vyrazilo 50 našich členov na výlet s prehliadkou Čachtického hradu a Trenčína. V jesennom období sme zabezpečili pre našich členov  týždenný pobyt v hoteli Urán v Tatranskej Lomnici. MsO JDS v Modre prispela sumou 300 € na opravu rímskokatolíckeho Kostola sv. Štefana kráľa na modranskom námestí. 

Na nedávnej hodnotiacej schôdzi bola schválená správa o činnosti a hospodárení organizácie aj správa revíznej komisie. Pre nasledujúce obdobie bol zvolený predseda, výbor, revízna komisia a delegáti na Okresný snem JDS v Pezinku, ale aj plán činnosti na rok 2022.

Ing. Vladimír Medlen, predseda MsO JDS v Modre 

MODRANSKÍ SENIORI BILANCOVALI