Nádherné tóny piesní v podaní FS Harihovčan, vedený H. Geletkovou s akordeonovým sprievodom P. Fecíka aj kultivovaný prednes  básne J. Smreka Pod kvitnúcim oleandrom Ľ. Hrušovskou tak začínala naša OO JDS,laureát Ceny primátora mesta Spišská Nová Ves,  3. mája 2022 svoj XI. okresný snem. 47 pozvaných  delegátov zastupovalo 798 platiacich členov z 9 MsO JDS: Krompachy, Spišské Vlachy, Spišská Nová Ves  a tiež ZO JDS: Harichovce, Kolinovce, Markušovce, Mlynky, Nálepkovo, Odorín. 

Snem poctili svojou prítomnosťou mnohí hostia: prednostka OÚ  Ing. M. Dudžáková, primátori: Krompachy Ing. I. Rušinová a Spišské Vlachy Ľ. Fifík, zástupca primátora mesta Spišská Nová Ves PaedDr. D.  Demečko, PhD., starostovia obcí: Ing. L. Belej – Harichovce, M. Virág – Markušovce, Ing. I. Geletková – Mlynky, vedúca oddelenia sociálnych vecí MsÚ v Spišskej Novej Vsi  Ing. J. Jančurová, predseda KO JDS Košice J. Matuško a člen ÚRK JDS, čestný predseda OO JDS Ing. L. Dula.

Program snemu po schválení a voľbe pracovných komisií bol v  rukách Mgr. J. Prochotskej. Správu za obdobie 2018 – 2021 aj programové ciele do XII. okresného snemu predniesol predseda OO JDS Ing. Š. Handžák. Súčasne odovzdal ocenenia III. stupňa M. Kalafutovej, R. Solákovej a D. Rosovej. S predsedom KO JDS Košice J. Matuškom odovzdal Pamätné listy k 5. výročiu založenia ZO JDS Odorín a Nálepkovo, 25. výročie oslávili MsO a ZO JDS Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy,  Krompachy a Markušovce. Pamätné listy pripravila Mgr. R. Wencelová. Po správach o hospodárení a revízii, predsedníčka mandátovej komisie M. Ivanovová v správe konštatovala 96%  účasť delegátov s 10 hosťami. Predsedníčka volebnej komisie Mgr. A. Jarošíková predstavila kandidátov do predsedníctva OO JDS a za jeho predsedu Ing. Š. Handžáka, za predsedníčku RK OO JDS B. Revajovú. Predstavila aj delegátov na krajský i celoslovenský snem JDS. Delegáti jednomyseľne schválili predložený návrh. 

V diskusii vystúpilo 16  diskutujúcich. Vo svojich príspevkoch boli  okrem  pozdravov, poďakovaní, zhodnotení činnosti v ZO JDS aj zaujímavé a veľmi podnetné návrhy: pre zdarný a uznášania schopný priebeh rokovaní, zaradiť na úvod prednášku alebo  program, uchovávať históriu ZO JDS vo svojich  kronikách, nezabúdať na ocenenia, viesť záznam ocenených, zoznam záujmu o RLP… 

Uznesenie z XI. snemu OO JDS prečítal predseda návrhovej komisie D. Slivka. Na záver predseda  OO JDS Ing. Š. Handžák poďakoval za dôveru a vyslovil presvedčenie o spolupráci na vytváraní plnohodnotných  podmienok  pre krásny život dôchodcov. Potom B. Revajová a Z. Barilová pozvali delegátov a hostí na obed. Počas obeda kraľovala medzi delegátmi aj hosťami snemu družná vrava, rezonovali spomienky, hovorilo sa o ďalšom oživovaní činnosti v JDS v nastávajúcom epidemiologicky voľnejšom období.

Mgr. J. Prochotská, podpredsedníčka OO JDS

Snem  na Spiši