5. augusta 2022 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov predsedníctva JDS s pracovníkmi Ministerstva zdravotníctva SR. 

Za MZ SR boli prítomní: štátna tajomníčka MZ SR Lenka Dunajová Družovská,, poverený generálny riaditeľ sekcie zdravia Peter Čvapek, riaditeľka odboru zdravotnej starostlivosti MUDr. Benedeková, generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky Peter Polák, za duševné zdravie p. Lukačovičová, za dlhodobú starostlivosť o pacientov p. Čielontová.

Za JDS: podpredsedníčka V. Pokorná, podpredseda PhDr. A. Luknár a podpredseda M. Borš.

Na stretnutí sa riešili nasledovné požiadavky JDS:

1. požiadavka účasti predstaviteľov JDS na prípravách zákonov, ktoré sa týkajú seniorov

2. otázka plánu obnovy, rušenie nemocníc, zatváranie ambulancií

3. dlhodobá starostlivosť o seniorov

4. prevencia, geriatrické ambulancie

a tiež podnety delegované predsedom JDS Dr. M. Kotianom:

5. bezplatné lieky, nielen generiká, 

6. sono, röntgen, denzometria, zubné vyšetrenia aj ošetrenia, mamografia, ortopedické a iné injekcie, ako bezplatné služby pre dôchodcov 

7. skríningové a iné akcie k zdravotnému stavu, aby boli dostupné  aj pre občanov nad 70 rokov.

8. pobyty v kúpeľoch aj tzv. „béčkové“, aby boli pre dôchodcov bezplatné, lebo si ich inak nemôžu finančne dovoliť. 

Zo strany MZ SR boli predstavené aktivity, ktoré robia pre seniorov:

plán mobilných hospicov

– rozšírená domáca ošetrovateľská služba

– vznik nových hospicov, komunitných centier, zriadenie nových

– onkoskríning aj pre staršie vekové kategórie

– v rámci spolupráce s MIRRI, súčasťou tabletov bude telemedicína

– 3000 ks senior boxov, v krátkej dobe

– žiadna nemocnica sa rušiť nebude, budú sa špecializovať

– linka pre duševné zdravie je zriadená

– financovanie kúpeľných zariadení sa rieši, rokuje sa so zdravotnými poisťovňami

a tiež uviedli, že o stretnutí a daných problémoch budú informovať  ministra p. Lengvarského.

Obidve strany sa zhodli, že v budúcnosti budú potrebné  pravidelné stretnutia a konzultácie. Najbližšie stretnutie bolo naplánované o 2 mesiace.

V. Pokorná, podpredsedníčka JDS

Aktuálne rokovanie predstaviteľov JDS a MZ SR malo množstvo tém