Od 29. júla, kedy ohlásilo predsedníctvo JDS na tlačovej konferencii otvorenie zberu podpisov k petícii, uplynulo celkom 77 dní. Napriek letnému prázdninovému času sa podarilo funkcionárom, ale aj mnohým aktivistom z radov JDS zhromaždiť celkom 181 032  podpisov nielen od členov JDS a ďalších seniorov, ale aj od mladších občanov SR ako podporu  k oprávneným požiadavkám seniorov. 

Na zberných hárkoch boli tieto požiadavky jasne formulované:

  • Mimoriadnu valorizáciu dôchodkov o 8 % do konca roku 2022;
  • Rozmrazenie minimálnych starobných dôchodkov;
  • Výplatu tzv. 14. dôchodku v novembri 2022;
  • Schválenie 13. dôchodku vo výške mesačného dôchodku namiesto vianočného príspevku;
  • Zvýšenie štátneho príspevku na rehabilitačno-liečebné pobyty z 50,- €  na 100,- €;
  • Nulové doplatky na lieky pre každého seniora a na všetky lieky, nielen na najlacnejšie generiká.

Už nasledujúci deň obdržalo ústredie JDS prvé vyplnené zberné hárky. Tie sa postupne priebežne kontrolovali a evidovali, obdobne ako aj mnohé ohlasy od seniorov, ktoré takýto krok JDS vítali a schvaľovali.  

13. septembra 2022 delegácia členov predsedníctva JDS na čele s predsedom Dr. Michalom Kotianom odovzdala do podateľne NR SR celkom 12 828 petičných hárkov,dôkladne skontrolovaných a očíslovaných. 

Následne sa uskutočnilo pracovné stretnutie delegácie JDS s predsedom NR SR Borisom Kollárom a ministrom PSVaR SR Milanom Krajniakom. Prítomní boli aj poslanci NR SR Petra Krištúfková a Ľudovít Goga. Na rokovaní sa veľmi otvorene hovorilo o súčasnej politicko-ekonomickej, ale aj sociálno-zdravotnej situácii obyvateľstva na Slovensku s osobitným zreteľom na čoraz ťažšiu životnú situáciu  desaťtisícov seniorov. 

Prostredníctvom záverečného slova predsedu JDS M. Kotiana vyjadrili členovia predsedníctva JDS naliehavú požiadavku k obom predstaviteľom štátnej moci a správy, aby problematike života seniorov, ako je podchytená v aktuálnej petícii, venovali neodkladnú a veľkú pozornosť. 

Svoju prítomnosť v priestoroch NR SR využila delegácia JDS aj na neformálne stretnutia s poslancami NR SR Erikom Tomášom, Annou Zemanovou a Mariánom Viskupičom, ktorí za svoje politické subjekty vyjadrili záujem o obsah petície, počet odovzdaných petičných hárkov a prisľúbili podporu spravodlivých požiadaviek seniorov v parlamente.

Predsedníctvo JDS v súvislosti s odovzdaním petičných hárkov vyjadruje veľké poďakova-nie všetkým funkcionárom a aktivistom zo základných, okresných aj krajských organizácií JDS za príkladnú súčinnosť pri zbere podpisov a teda podpore obsahu petície. Vyjadruje nádej, že sa petícia dostane na rokovanie NR SR a získa dostatočnú podporu od poslancov. 

  • Red –
Petícia „Aj seniori chcú dôstojne žiť“ bola odovzdaná 13.9.2022