30 rokov svojej aktívnej činnosti  si  21.10.2022 v športovom zariadené Bowling pri trati  pripomenuli zástupcovia ôsmich mestských a ôsmich základných organizácií  okresnej organizácie JDS v Prešove. Na tomto kultúrno-spoločenskom stretnutí privítala Mária Paľová, podpredsedníčka OO JDS, vzácnych hostí: predsedu JDS Michala Kotiana, predsedníčku KO JDS Prešov Annu Petričovú, Andreu Turčanovú, primátorku mesta Prešov, Dobroslavu Luknárovú, redaktorku časopisu 3. vek, Jozefa Lukáča, poslanca NR SR.

V príhovore p. Ján Čižmár, predseda OO JDS, zvýraznil spoločenský význam organi-zácie seniorov, ktorí v nej nachádzajú  novú dimenziu svojho plodného života a poslania. Poukázal, že kým tridsať rokov v živote človeka je najkrajším vekom , vekom rozletu, tvorivosti i rastu  osobnej zodpovedností za chod  spoločností, tak v  živote spoločenskej organizácie je tento dátum už významným medzníkom. Je úsekom na časovej osi šesťdesiatnikov, ktorí túto organizáciu zakladali, rozširovali jej rady a budovali súčasnú štruktúru. Dnes ju tvorí  šestnásť organizácií, osem mestských a osem základných organizácií v obciach. Počet členov okresnej organizácie vzrástol na 23 tisíc. Je len prirodzené, že za toto obdobie jej rady  opustili  mnohí zakladajúci členovia a funkcionári. Za potlesku prítomných privítal zakladajúcich členov okresnej organizácie: pp. Helenu Židzikovú a Jozefa Chalupua tiež všetkých prítomných seniorov. S potešením uviedol Bulletin o činnosti všetkých ZO JDS, združených do okresnej organizácie, vydaný k tejto slávnostnej príležitosti.

S pozdravnými príhovormi  vystúpili: predseda JDS p. Michal Kotian a predsedníčka KO JDS Prešov p. Anna Petričová. Ocenili každodennú prácu seniorov, ich aktívny podiel na spoločenskom a kultúrnom živote v mestách a obciach. Ocenili  skutočnosť, že seniori sa  stále zaujímajú o veci verejné, o dianie vo svojich mestách i obciach, zapájajú sa do ich zveľa-ďovania a skrášľovania, podieľajú sa na udržaní a zachovaní  tradícií,  kultúrneho a histo- rického dedičstva. Pre členov JDS je príznačné, že odchodom do dôchodku sa  ich záujmové aktivity nekončia, práve naopak rastú.  

Pestrú a pre spoločnosť záslužnú činnosť seniorov zvýraznila vo svojom príhovore aj primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. Zdôraznila, že mesto si nielen váži seniorov, ale sústavne sa podieľa na vytváraní podmienok pre ich aktivity. Členovia JDS si veľmi cenia spoluprácu s PhDr. Máriou Humeníkovou PhD, vedúcou odboru sociálnych veci MsÚ Prešov a gestorkou referátu starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov  a na úrovni PSK zo sociálneho odboru Mgr. Moniku Andraščíkovú a  PhDr Katarínu Kovalčíkovú Gaľovú.

Súčasťou slávnostného programu bolo aj ocenenie pamätnou medailou OO JDS Prešov  za aktívnu činnosť v prospech staršej generácie.  Vyznamenaní boli zaslúžilí členovia JDS: Helena Židziková, Jozef Chalupa, Alžbeta Žecová, Rozália Kičurová, Jozef Palgut, Erik Čipkay, Alžbeta Miščíková, František Harčár a Ján Bobot.

Pamätná medaila k 30.výročiu založenia OO JDS Prešov bola udelená: predsedovi JDS M. Kotianovi, predsedníčke KO JDS Prešov A. Petričovej, predsedovi VÚC Prešov Milanovi Majerskému, primátorke mesta Prešov Andrey Turčanovej, emeritnému primátorovi mesta Prešov Milanovi Benčovi, Jozefovi Lukačovi, poslancovi NR SR, Jánovi Ferkovi, predsedovi OO JDS Levoča, Svetlane Pavlovičovej, poslankyni MsZ Prešov, Arturovi Benešovi, generálnemu riaditeľovi regionálneho rozvoja PSK. Poďakovanie za ocenených  predniesla p. Rozália Kičurová.

Milé spoločenské stretnutie pokračovalo druhou časťou, kultúrnym programom.V ňom vystúpili členovia zo ZO JDS: Marta Pavliščiková  sa seniorom prihovorila básňou, spevom manželia Ňakatovci  a veselými pesničkami členky speváckej skupiny „Prešovské nevesty“.

Milan Korkobec, podpredseda KO JDS Prešov

30. výročie založenia Okresnej organizácie JDS v Prešove