Bilancovanie i hľadanie nových cieľov a ciest na plnenie (Snemom) stanovených cieľov – také bolo 2-dňové rokovanie seniorov – členov Republikovej rady  JDS (RR JDS) v Bratislave. Zhodnotiť výsledky hospodárenia JDS za uplynulý rok a prerokovať i schváliť rozpočet na rozbehnutý rok – to je najdôležitejšia úloha RR podľa Stanov JDS. Ale toho roku pridalo Predsedníctvo JDS do programu rokovania RR aj dve špecifické a veľmi dôležité témy. Dostali priestor v tematických konferenciách za prítomnosti významných hostí a mali podnetný pracovný charakter. 

Rokovania RR JDS sa zúčastnilo 85 jej členov (zo 100), t.j. predsedov okresných organizácií, predsedov a ďalších funkcionárov krajských organizácií, členov ústrednej revíznej komisie (ÚRK), odborných komisií pri ústredí JDS a členov výkonného výboru JDS. Spoločne zastupovali 98 684 členov z 1 154 ZO JDS. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zodpovedná príprava prerokovávaných materiálov, ale aj ďalších organizačných listín a dokumentov, ktoré boli účastníkom zasadnutia predložené v podobe brožúrky, umožnili vysokú mieru informovanosti a podporili efektívny pracovný charakter rokovania.

Priebeh RR viedol predseda JDS Ing. J. Lipiansky, správu o hospodárení JDS za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 predložila podpredsedníčka JDS pre ekonomiku p. V. Pokorná a správu ÚRK a odporúčanie k novému rozpočtu predniesol predseda ÚRK Ing. Š. Eller. 

V diskusii odzneli pripomienky a návrhy týkajúce sa administratívnej záťaže vyžadovanej pri výbere a evidencii ročného členského príspevku, pri žiadostiach o dotácie, ale aj pri ústrednej evidencii prideleného IČO (vrátane zvýšenia povinných poplatkov). Rozvoj členskej základne, prijatý s potešením, stále otvára problematiku výšky ročného členského príspevku a tiež úvodnej dotácie (20,- €) z Ú JDS pre novo vznikajúce ZO JDS. Bude potrebné sa ňou zaoberať na pôde pracovných rokovaní predsedníctiev OO, KO i Ú JDS a formulovať aktuálne návrhy k rokovaniu budúcej RR. S potešením boli prijaté informácie o zvýšení dotácie z Úradu Vlády SR na liečebno-rekreačné pobyty pre seniorov – členov JDS aj na modernizáciu parku výpočtovej techniky pre KO aj OO JDS v druhej polovici roka 2019.

Závery z rokovania RR JDS boli sformulované do prijatých uznesení:

Republiková rada JDS   s c h v a ľ u j e :

A.   Pracovné predsedníctvo a pracovné komisie v zložení: 

1. Pracovné predsedníctvo: pp.Ján Lipiansky, Augustin Ukropec,  Alojz Luknár, Valéria Pokorná

2. Mandátovú komisiu v zložení: predseda: Ružena Mrázová – Malacky, členovia: Ladislav Fábian – Rožňava, Mária Jamrišková – Senica                                                                              3. Návrhovú komisiu: predseda: Emma Žišková – L. Mikuláš, členovia: Zlata Šumajová – Trenčín, Eva Kempová – Krupina

4. Zapisovateľku: Irena Gečevská – tajomník Ú JDS, Mária Miškeríková – Pezinok

5. Overovatelia zápisu: Ivan Liday – Nitra, Ján Molnár  – Bratislava

B. Republiková rada JDS schvaľuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                    

a/ vyhodnotenie plnenia uznesení z RR JDS 2018                                                                                                                                                                                                        b/ výsledky hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2018                                                                                                                                                             c/ čerpanie rozpočtu JDS za rok 2018                                                                                                                                     d/ rozpočet JDS na rok 2019                                            

e/ kooptovanie nových členov RR

f/ Smernice o hospodárení a odmeňovaní v JDS

Republiková rada  JDS  ukladá :

a/  Predsedníctvu JDS   doplniť a schváliť  Smernicu o hospodárení a odmeňovaní  v JDS a potom schválenú a podpísanú zverejniť na WEB stránke JDS.                                                  Termín : do 15.6.2019

b/ Predsedovi a členom VV JDS  ďalej pokračovať v úspornom čerpaní rozpočtu aj v roku 2019. Získavať  sponzorské dary, vykonávať poradenskú činnosť, ktorá môže vylepšiť finančnú situáciu v rozpočte  JDS.

c/ Členom VV JDS vytvárať podmienky (získavanie finančných prostriedkov), aby rozpočet pre rok 2019 bol vyrovnaný.

Zodpovední : v texte     

Termín: do 31.12.2019                             

d/ Po vykonaní rozboru plnenia rozpočtu k 30.9.2019  prijať opatrenia na zabezpečenie jeho celoročného splnenia.

Zodpovedný: podpredsedníčka pre ekonomiku                                                 

Termín: v texte  

e/ Pri vydávaní všeobecných platných predpisov využiť poznatky funkcionárov, znalých tejto

     problematiky. 

Republiková rada JDS  VÍTA zvýšenie počtu členov JDS a skutočnosť, že počet členov  prekročil 98 tisícovú hranicu. Pozitívne hodnotí rast počtu ZO JDS. 

Republiková rada JDS VYZÝVA predsedov KO JDS, OO JDS nepoľaviť v trende zakladania nových ZO JDS a najmä získavania  nových členov.

Republiková rada JDS  ODPORÚČA:

a/ Zvážiť  všetky návrhy členov OO JDS  o  prerozdelení ročného členského príspevku medzi ZO JDS, OO JDS, KO JDS a Ú JDS .  

b/ Upraviť výšku príspevku pri zakladaní nových ZO JDS

Zodpovední: predseda, podpredsedovia Ú JDS                                                 

Termín : do Snemu JDS  

Ústredie JDS vyslovuje poďakovanie riaditeľke Mgr. Ivete Hanulíkovej a kolektívu pracovníkov Inštitútu pre verejnú správu,  MV SR v Bratislave za vytvorenie priaznivých podmienok k rokovaniu Republikovej rady aj oboch tematických konferencií vrátane ubytovania a stravovania jej účastníkov.

Ústredie JDS 

Z rokovania Republikovej rady JDS